Aankondiging van een opdracht

Levering van brandstoffen voor het Gemeentebestuur en het OCMW van Evere voor het jaar 2016.

Levering van brandstoffen voor het Gemeentebestuur en het OCMW van Evere voor het jaar 2016.

Publicatiedatum
25-08-2015
Deadline
21-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Evere
Postadres
Hoedemaekerssquare 10, 1140 Brussel, BE
Ter attentie van
Stephane Vandorpe (Administratief Secretaris-Cel Overheidsopdrachten)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 61 § 2, 5° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Fiscaal attest

Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).

Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de fiscale

verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Attest RSZ

De inschrijver moet in regel zijn met de sociale betalingen aan de RSZ tot het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offerten.

De aanbestedende overheid zal via elektronische middelen (Digiflow) tot controle overgaan van het fiscaal attest en het RSZ-attest.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!