Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aansluitingen, Overkoppelingen en Spanningsombouw

Eandis, werkende in opdracht en voor rekening van Synductis en haar vennoten, TMVW, IWVA, IWVB en Eandis, welke optreedt als werkmaatschappij voor de DNB’s Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
De scope omvat de hoofdactiviteit “Aansluitingen, Overkoppelingen en Spanningsombouw ” en bestaat hoofdzakelijk uit:
• Het realiseren of vernieuwen van aansluitingen voor gebouwen;
• Het overbrengen van aansluitingen op het distributienet. Dit gebeurt bij renovatie van een oude of te verlaten distributieleiding;
• Het vervangen van onderdelen van aansluitingen (meters, drukregelaars, ontvangsttoestellen,…);
• Het schorsen en heraansluiten van meters;
• Het plaatsen, activeren en desactiveren van budgetmeters elektriciteit en gas;
• Spanningswijzigingen binneninstallaties;
• Grondwerk en wegherstel, ook van synergiewerken;
• Voorbereidende telecomwerken voor aansluitingen & overkoppelingen;
• Het (gedeeltelijk) realiseren, vernieuwen of vervangen van aftakkingen: drinkwater;
• Optioneel: Overkoppelingen drinkwater in synergie met andere overkoppelingen.

Publicatiedatum
29-04-2014
Deadline
13-06-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
31311000 - Hoofdnetaansluitingen
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis, werkende in opdracht en voor rekening van Synductis en haar vennoten, TMVW, IWVA, IWVB en Eandis, welke optreedt als werkmaatschappij voor de DNB’s Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
Filip Van Dorpe

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling volgende ingevulde bijlagen conform benoemd zoals beschreven in BIJLAGE 6 Kolom F, alsook conform het juiste bestandsformaat dat in BIJLAGE 6 beschreven wordt in Kolom G:
1. Een volledig ingevulde identikit – BIJLAGE 1 (opladen in excel-formaat)
2. Volledig ingevulde vragenlijsten, in overeenstemming met de betreffende percelen:
- BIJLAGE 2 algemene vragenlijst percelen 1 tem 3 (opladen in excel-formaat)
- BIJLAGE 3 specifieke vragenlijst perceel 1 (opladen in excel-formaat)
- BIJLAGE 4 specifieke vragenlijst perceel 2 (opladen in excel-formaat)
- BIJLAGE 5 specifieke vragenlijst perceel 3 (opladen in excel-formaat)
- BIJLAGE 6 overzicht in te dienen documenten. (algemeen overzicht, dient niet teruggestuurd te worden)
- BIJLAGE 8 template scoring selectiecriteria: Voor elk van de percelen dient de kandidaat aan een aantal selectiecriteria te voldoen. Per selectiecriterium moet een minimumscrore worden behaald. Een overzicht van de selectiecriteria per perceel, met de daarbij horende deelaspecten en vereiste minimumscore is opgenomen in deze zelf-evaluatietool en wordt door de inschrijver ingevuld (opladen in excel-formaat).
- BIJLAGE 9 referentie / kwaliteitsbeoordeling perceel 1 (Voor de berekening van de globale Q-score van bestaande aannemers van Eandis wordt de periode 1/06/2012 – 31/05/2014 genomen)
- BIJLAGE 10 referentie / kwaliteitsbeoordeling perceel 2
3. Een verklaring op eer (BIJLAGE 7) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals beschreven in artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 inzake de uitsluiting van toegang tot gunningsprocedure. Dit document wordt voorzien van naam, plaats en handtekening van een bevoegd persoon of zijn gevolmachtigde zoals blijkt uit de volmachtregeling of statuten van de inschrijver (opladen in pdf-formaat).
De bijlagen voor de identikit, vragenlijsten en verklaring op eer zijn terug te vinden op e-notification (druk op link naast kopersprofiel)
4. De inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling eveneens correct ingevulde eigen bijlagen zoals opgevraagd in de vragenlijsten voor de betreffende percelen onder punt 2. (opladen in pdf-formaat)
De kandidaturen moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66 van het KB van 16 juli 2012. Alle documenten dienen in 1 ZIP-file te worden opgeladen.

Economische en financiële draagkracht

Zie vragenlijsten zoals beschreven onder III.2.1

Vakbekwaamheid

Zie vragenlijsten zoals beschreven onder III.2.1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!