Rectificatie

Aanstellen van een ontwerpteam voor de bouw van een nieuwe campus en het aanpassen/optimaliseren van de bestaande gebouwen voor campus De Vest

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0455.411.733_22970
Postadres
Zandpoortvest 60
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ilse.peleman@thomasmore.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.thomasmore.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306475

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een ontwerpteam voor de bouw van een nieuwe campus en het aanpassen/optimaliseren van de bestaande gebouwen voor campus De Vest

Referentienummer: Thomas More-TMMA/MMO/2017-002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerpen en procesbegeleiding (vb. ook opstellen van het bestek - conform de toepasselijke wet overheidsopdrachten - voor de eigenlijke bouw/uitvoering voor de aannemer; analyseren van de ingediende offertes daarvoor, werfopvolging,etc.) van van een nieuwe campus en het aanpassen/optimaliseren van de bestaande gebouwen voor campus De Vest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-512091

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 084-190386

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

ERRATUM 2 werd opgeladen en de kandidaten dienen verplicht met de inhoud hiervan rekening te houden bij het indienen van hun kandidaatstelling. Het betreft extra informatie naar aanleiding van ontvangen vragen van potentiële kandidaten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!