Aankondiging van een opdracht

Aankoop brandstoffen voor voertuigen Gemeente en politiezone Zaventem

Naar aanleiding van de integratie van brandweer Zaventem in de Hulpverleningszone West kan de Gemeente Zaventem en de Politiezone Zaventem niet meer tanken voor eigen rekening in de kazerne Brandweer Zaventem.
Daarom worden de aankoopprijzen brandstof voertuigen in de markt gezet. Afname enkel bij tankstations Zaventem op minimale afstand voor de grootste afnemers : Technische Dienst en Politiezone Zaventem.
Dit bestek werd goedgekeurd door de Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPBW) betreffende de wetgeving op de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid, ergonomie en arbeidshygiëne op het werk.
Frans Paesen
Preventieadviseur IDPBW
De afstand tussen tankstation te Zaventem (Leuvensesteenweg - meest centrale ligging voor de 4 gemeenten van Zaventem) en kerk Zaventem mag maximaal 1.100 meter bedragen.

Publicatiedatum
31-03-2015
Deadline
21-05-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Zaventem
Postadres
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, BE
Contactpunt(en)
De heer Herwig Sterckx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 450.000,00

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.
* Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek en bereikbaarheid van de installaties.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!