Europska komisija, Directorate General Environment
Aankondiging van een opdracht

Pravno i tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša (dvije grupe)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate General Environment
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

Službeni naziv
-
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
NUTS kod
-
Država
-
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Glavna adresa
-
Adresa profila kupca
-

elektronički na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Pravno i tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša (dvije grupe)

Referentni broj:   ENV/2020/OP/0017

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   90700000 - Usluge u području zaštite okoliša

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Da bi se osigurao ispravan prijenos i primjena zakonodavstva Unije o okolišu u svim državama članicama, bitno je pravno i tehnički procijeniti informacije koje Komisija dobiva u kontekstu žalbi, postupaka prije kršenja ili kršenja zakona ili u kontekstu obveza obavještavanja ili izvještavanja ili bilo koje informacije dobivene na vlastitu inicijativu Komisije.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   5.200.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

Ponude se mogu podnijeti za:   sve grupe

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   -

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:   -


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica radi prenošenja i primjene zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
79111000 - Usluge pravnog savjetovanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   00 - N/A

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Prostori izvoditelja.

II.2.4) Opis nabave

Grupa 1: Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica radi prenošenja i primjene zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   4.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

Ova je obavijest prvi put objavljena u prethodnoj informacijskoj obavijesti PIN 2020/S 059-140463 s malo drukčijim naslovom: Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica u pogledu prenošenja direktiva u sektoru okoliša (grupe 1 do 2).


II.2) Opis Grupa br.: 2

II.2.1) Naziv

Tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša

Grupa br.:   2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
79111000 - Usluge pravnog savjetovanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   00 - N/A

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Prostori izvoditelja.

II.2.4) Opis nabave

Grupa 2: Tehničko ocjenjivanje usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   1.200.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

Ova je obavijest prvi put objavljena u prethodnoj informacijskoj obavijesti PIN 2020/S 059-140463 s malo drukčijim naslovom: Ocjenjivanje sukladnosti mjera država članica u pogledu prenošenja direktiva u sektoru okoliša (grupe 1 do 2).


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata:   da

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu:   3

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom za grupu 1 i okvirni sporazum u kaskadnom sustavu s do tri ponuditelja za grupu 2.

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2020/S 059-140463

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   09-09-2020

Lokalno vrijeme:   16:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   11-09-2020

Lokalno vrijeme:   10:30

Mjesto:   Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3). Pozivni dokument.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   da

VI.3) Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

22-06-2020