Aankondiging van een gegunde opdracht

Odborné centrum EÚ pre obete terorizmu

Diensten
Publicatie datum
31-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Európska komisia, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79100000 - Juridische dienstverlening
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
80511000 - Stafopleidingsdiensten
Korte inhoud
Hlavným cieľom tohto obstarávania je zriadiť odborné centrum EÚ pre obete terorizmu (ďalej len „centrum EÚ“). Cieľom centra EÚ je pomáhať členským štátom EÚ pri zabezpečovaní účinnej transpozície a praktického uplatňovania pravidiel EÚ týkajúcich sa obetí terorizmu sprístupnením spoločných mechanizmov pomoci a zdrojov na úrovni Únie. Centrum EÚ poskytne konkrétne a praktické opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na obete terorizmu. Centrum EÚ bude najmä zabezpečovať usmernenia a školenia týkajúce sa uplatňovania pravidiel EÚ a zostaví zoznamy príslušných odborníkov dostupných na národnej úrovni. Na konci projektu sa vyhodnotia všetky činnosti centra EÚ s cieľom analyzovať potrebu a uskutočniteľnosť vytvorenia koordinačného centra EÚ pre obete terorizmu v budúcnosti. Dodávateľ na tento účel predloží správu.
Gunningen

Odborné centrum EÚ pre obete terorizmu

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
998.575,00 EUR
Bedrijven
Victim Support Europe (VSE) | Brussels, BE
Stichting ARQ | Diemen, NL
French Association for Victims of Terrorism | Paris, FR
Fondation Lenval | Nice, FR
truck tower-crane sharing