Aankondiging van een opdracht

Raamcontract technische begeleiding projecten

Omschrijving opdracht:
De opdracht omvat een raamcontract voor bouwtechnisch en financieel advies.
AGSL wenst een raamovereenkomst voor projectondersteuning af te sluiten voor technische begeleiding van de projectbeheerders bij projecten waar AGSL optreedt als bouwheer. Deze dienstverlener verleent technisch advies tav de projectbeheerder, volgt procedures mee op en vertegenwoordigt AGSL als bouwheer t.a.v. externe klanten, architecten, studiebureaus, aannemers, huurders, kopers, vergunningverlenende overheid, etc.
Binnen deze raamovereenkomst wordt met ‘dienstverlener’ een natuurlijk persoon of rechtspersoon beschouwd.
De dienstverlener treedt niet op als architect. Inschrijving op de tabel van de Orde Architecten is m.a.w. niet vereist voor deze overeenkomst.
De dienstverlener zal/kan ingezet oa. worden in volgende projecten (zie verder paragraaf 9.4):
- Centrale Werkplaatsen, woonproject ’t Wisselspoor: Het betreft een complex project met bouw voor woningen, stedelijke functies (conservatorium), privatieve functies en commerciële ruimte. (bestek, projectdefinitie en overeenkomst ontwerpteam in bijlage)
- Comenius: het renoveren van Campus Comenius tot het International House en de internationale school te Leuven. (publicatietekst open oproep in bijlage)
Duur van de overeenkomst:
Het doel van deze procedure is om 1 deelnemer van de raamovereenkomst aan te stellen. De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een looptijd van 4 jaar, jaarlijks opzegbaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van de raamovereenkomst (datum gunningsbrief) door zowel de opdrachtgever als door de opdrachtnemer, met een schriftelijke vooropzeg van 3 maanden.
Opdrachtencentrale:
Daarnaast zal het AGSL, bij toepassing van het artikel 15 van de wet van 15 juni 2006, ook als opdrachtencentrale optreden voor de stad Leuven, M, politiezone Leuven en andere aan de stad gelinkte entiteiten. Elke entiteit zal dan zelf instaan voor de aanstelling van de dienstverlener en voor de betaling van de facturen.

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71540000 - Coördinatie van bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sarah Tresignie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
De aanbestedende overheid gaat voort op deze impliciete verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document dat is uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Wanneer een document of attest als hiervoren bedoeld niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle sub __ gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
Zodra blijkt dat een kandidaat zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door opdrachtgever eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden.

Economische en financiële draagkracht

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Uit deze verklaring dient te blijken dat de dienstverstrekker de te verwachten omzet aankan in functie van zijn totale omzet.

Vakbekwaamheid

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
Voorstellingsnota en CV’s
De voorstelling van de personen die zullen belast worden met de uitvoering van de opdracht. Er wordt een projectleider aangeduid. De projectleider is de trekker van de opdracht en de contactpersoon voor de aanbestedende overheid; de projectleider staat in voor de coördinatie en controle van de verschillende fasen.
De projectleider, die daadwerkelijk met de uitvoering van deze opdracht zal worden belast, dient te beschikken over een voldoende relevante ervaring en deskundigheid in het licht van het voorwerp van de voorliggende dienstenopdracht. Hiertoe zullen dus enkel diegenen voorgesteld worden die aan de voorliggende opdracht zullen werken. Van deze medewerkers, de voorgestelde projectleider en van de zaakvoerders dienen relevante diploma’s en een CV te worden gevoegd met een vermelding aan welke projecten zij reeds meewerkten en wat hun rol daarin was.
Minimum discipline aanwezig in het team:
- Burgerlijke ingenieur, bouwkundig ingenieur of architect.
De voorstellingsnota vermeldt duidelijk welke personen in welke stadia van de studieopdracht actief zullen meewerken aan het project en wat hun mandaat en functie in de betreffende stadia is.
Uit de nota moet blijken dat de inschrijver een project van de omvang en inhoud van onderhavige opdracht aankan.
De C.V.’s van de dienstverlener dienen volgende informatie te vermelden:
- Hoedanigheid en taken in de huidige functie
- Relevante opleidingen en diploma’s
- Relevante beroepservaring
- Relevante referenties door hem/haar opgevolgd
Daaruit blijkt:
- ervaring met het opvolgen van projecten die onder de wetgeving overheidsopdrachten vallen
- goede onderhandelingscapaciteiten
- technische know-how
De nota en cv’s zullen bij de evaluatie van de offertes worden beoordeeld naar kwaliteit, zoals verder omschreven wordt onder ‘Gunningscriteria’.
Referenties
De inschrijver voegt aan zijn offerte minimum 3 en maximum 5 referenties van relevante voorbeeldprojecten toe die de voorgestelde dienstverlener heeft opgevolgd, waarvan de voorlopige oplevering maximum 5 jaar geleden plaatsvond.
Deze referenties zullen verder worden beoordeeld en gequoteerd in de 'gunningscriteria'
Attest van goede uitvoering
De referenties zullen bij de evaluatie van de offertes worden beoordeeld naar kwaliteit, zoals verder omschreven wordt onder ‘Gunningscriteria’. De inschrijver dient ervoor te zorgen dat elke referentie voldoende wordt uitgewerkt en toegelicht zodat de aanbestedende overheid de kwaliteit en werkwijze kan beoordelen.
Volgende informatie wordt opgegeven bij de referentie:
- Vermelding van de opdrachtomschrijving, de bouwkost en de bouwheer
- Beschrijving van de aanpak van het project en de door de betrokkene uitgevoerde taken/rol in het project
- Argumentatie waarom de referentie relevant is voor de opdracht
- Getuigschrift van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever
- Plan en beeldmateriaal.
- Contactgegevens van de persoon bij de opdrachtgever die door AGSL mag gecontacteerd worden voor een referentiecheck

Eventuele minimumeisen:

- min. 3 en max. 5 referenties van relevante projecten,
- min. 1 referentie van een vergelijkbare schaal
- alle referenties zijn max. 5 jaar geleden opgeleverd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!