Comisia Europeană
Aankondiging van een opdracht

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
CSM 1 05/P001
Localitate
Bruxelles
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://ec.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   -

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților.

Număr de referinţă:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   71000000 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Contractul are ca obiect prestarea de servicii de asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare [renovare, reamenajare sau (re)construcție] în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   8.810.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

Pot fi depuse oferte pentru:   toate loturile

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:   -

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:   -


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților în Bruxelles

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   71200000 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Locul principal de executare:   Bruxelles și împrejurimi.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Prestarea de servicii de asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare [renovare, reamenajare sau (re)construcție] în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților care implică în principal clădirile ocupate de Comisia Europeană în Bruxelles, dar și clădirile altor instituții europene sau organe ale Uniunii Europene cu care Comisia a încheiat un acord privind nivelul serviciilor și care ar putea să fie localizate în altă parte pe teritoriul Uniunii Europene.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   6.410.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

-


II.2) Descriere Lot nr.: 2

II.2.1) Titlu

Asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților în Karlsruhe

Lot nr.:   2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   71200000 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Locul principal de executare:   Karlsruhe.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Prestarea de servicii de asistență tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare [renovare, reamenajare sau (re)construcție] în domeniile ingineriei, arhitecturii și măsurării cantităților care implică în principal clădirile Comisiei Europene din Karlsruhe (Germania) care sunt ocupate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) și care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   2.400.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

-


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului.

NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și informațiile și documentele justificative pentru fiecare membru în parte.

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   nu

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 3 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente;

— o declarație privind cifra de afaceri anuală totală realizată în ultimele 3 exerciții financiare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada realizării unei cifre de afaceri totale anuale medii pentru lotul 1 de 3 200 000 EUR (pe an) și pentru lotul 2 de 1 200 000 EUR (pe an). În cazul în care ofertantul depune ofertă pentru cele 2 loturi, cifra de afaceri totală anuală medie care va fi luată în considerare este de minimum 4 000 000 EUR.

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   nu

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertantul trebuie să furnizeze:

— calificările educaționale și profesionale (CV-uri) ale membrilor personalului ofertantului, precum și experiența lor profesională;

Mijloace justificative: pentru toate profilurile, ofertantul trebuie să furnizeze CV-uri care să ateste diplomele obținute (a se anexa o copie), nivelul studiilor finalizate și al experienței profesionale.

Pentru competențele lingvistice, trebuie anexat, de asemenea, un certificat care atestă cel mai înalt nivel atins;

— lista principalelor servicii prestate, precum și a serviciilor suplimentare prestate în legătură cu contractul (pentru lotul 1: asistență și consultanță tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare, pentru lotul 2: asistență și consultanță tehnică pentru realizarea de proiecte imobiliare care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear), în ultimii 3 ani, indicând valorile, datele și detaliile de contact ale beneficiarilor, publici sau privați;

— un certificat de management al calității (de exemplu, ISO 9001 sau echivalent) sau, în cazul în care ofertantul nu are acces la astfel de certificate sau nu are nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite, alte dovezi ale măsurilor echivalente de asigurare a calității furnizate de el însuși.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal cu următoarele profiluri:

(A) profiluri comune loturilor 1 și 2:

— arhitect sau inginer (cu studii la nivel de masterat), cu 10 ani de experiență, pentru profilul de „șef de proiect în domeniul arhitecturii sau construcțiilor”;

— arhitect (cu studii la nivel de masterat), cu minimum 5 ani de experiență în domeniul proiectării și supravegherii executării de lucrări imobiliare de birouri;

— inginer (cu studii la nivel de masterat) specializat în echipamente tehnice pentru clădiri, cu minimum 5 ani de experiență în acest domeniu;

— economist în domeniul construcțiilor („quantity surveyor”) (cu studii la nivel de masterat: inginer, arhitect, economist sau o diplomă echivalentă în domeniul construcțiilor sau ingineriei civile), cu minimum 5 ani de experiență în domeniul gestionării costurilor, termenelor de execuție și cantităților aferente proiectelor de construcții, de inginerie civilă și de renovare, care este afiliat la Uniunea belgiană a economiștilor în domeniul construcțiilor (UBQS), la Comitetul european al economiștilor în domeniul construcțiilor (CEEC) sau echivalent;

(B) profiluri specifice lotului 1:

— programator (cu studii la nivel de masterat: arhitect, inginer constructor sau diplomă echivalentă în domeniul construcțiilor sau ingineriei civile), care este certificat și/sau calificat în domeniul programării. Minimum 5 ani de experiență în acest domeniu;

— manager BIM (cu studii la nivel de masterat: inginer sau arhitect), cu minimum 5 ani de experiență în gestionarea proiectelor de construcții și 2 ani în calitate de manager BIM;

(C) profiluri specifice lotului 2:

— inginer electrician specializat în energia electrică de înaltă tensiune, cu 5 ani de experiență profesională în executarea de proiecte de curent tare și proiectarea de planuri de distribuție a energiei electrice, precum și cu 1 an de experiență profesională în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – orientările legale germane pentru construcții) și HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – orientările legale germane pentru definirea diferitelor niveluri de onorarii). Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat;

— inginer electrician specializat în automatizare și comunicații, cu 5 ani de experiență profesională în echipamente tehnice pentru clădiri și în executarea de proiecte de comunicare și automatizare, dintre care 1 an în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind VOB și HOAI. Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat;

— inginer de proces specializat în tehnologia ventilației, cu 5 ani de experiență profesională în echipamente tehnice pentru clădiri și în executarea de proiecte de ventilație, refrigerare și control al temperaturii, dintre care 1 an în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind VOB și HOAI. Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat;

— inginer de proces specializat în tehnologia controlului ventilației, cu 5 ani de experiență profesională în echipamente tehnice pentru clădiri și în executarea de proiecte de tehnologie a automatizării și de automatizare a clădirilor, dintre care 1 an în sectorul nuclear. Cunoștințe temeinice privind programele Siemens WinCC, Siemens PCS7 și Siemens ProTool. Foarte bune cunoștințe de limba germană – minimum nivelul C1 atestat prin certificat.

Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să aibă capacitatea de a demonstra:

pentru lotul 1:

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare fiecare cu o valoare de peste 10 000 000 EUR;

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare fiecare cu o valoare cuprinsă între 1 000 000 EUR și 10 000 000 EUR;

pentru lotul 2:

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear, fiecare cu o valoare de peste 10 000 000 EUR;

— minimum 3 misiuni privind proiecte imobiliare care fac obiectul cadrului de reglementare în domeniul nuclear, fiecare cu o valoare cuprinsă între 1 000 000 EUR și 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

-

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

Acord-cadru cu mai mulți operatori economici:   da

Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru:   3

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   16-10-2017

Ora locală:   17:30

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   6

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   20-10-2017

Ora locală:   10:00

Locul:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   La ședința de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant (trebuie prezentat un pașaport sau o carte de identitate). Ofertanții care doresc să participe trebuie să informeze în scris Unitatea OIB.02.002 Achiziții publice (a se vedea detaliile indicate la punctul I.1), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   da

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   36 de luni după atribuire.

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

1) Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze pe site. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această licitație publicată pe acest site.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu și audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizații în vederea îmbunătățirii performanțelor de mediu.

2) Contractul-cadru va avea o durată inițială de 2 ani (24 de luni) de la data intrării în vigoare și poate fi reînnoit de două ori prin acord tacit, de fiecare dată pentru o perioadă suplimentară de 1 an (12 luni), rezultând o durată maximă de 4 ani (= 2+1+1).

3) Timp de 3 ani de la încheierea contractului inițial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare celor alocate părții căreia i-a fost atribuit contractul de către autoritatea contractantă.

4) Pentru informații suplimentare privind participarea la invitația la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul Uniunii Europene
Adresă
rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

08-08-2017