Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor externe controles in kader van voedselveiligheid - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Zorgbedrijf Antwerpen heeft een eigen HACCP – dossier ontwikkeld gebaseerd op de ‘Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen’.
Overzicht van de te auditeren locaties
1. 17 Woonzorgcentra [WZC] (adressenlijst, grootte van de keuken + aantal FTE tewerkgesteld + aantal afdelingen en aanwezigheid van cafetaria in bijlage)
2. 41 Dienstencentra [DC] (adressenlijst in bijlage), beschikken over een afwerkingskeuken en een cafetaria + stockruimtes.
3. 2 Centra voor bijzonder jeugdzorg [CBJ] (adressenlijst en beschrijving in bijlage)
4. 5 Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning [CKG] (adressenlijst en beschrijving in bijlage)
Zorgbedrijf Antwerpen wenst over te gaan tot het samenwerken met een partner om de opvolging van de voedselveiligheid te garanderen en dit voor volgende domeinen:
- Inspecties van het autocontrolesysteem (HACCP en Goede Hygiëne Praktijken)
- Analyse van oppervlaktes (= verificatie doeltreffendheid onderhoud en ontsmetting)
- Analyse van voeding (rauwe en verwerkte producten)
Deze 3 domeinen zullen gegund worden aan 1 leverancier, die mogelijks voor bepaalde onderdelen met onderaannemer werkt (zie verder).

Publicatiedatum
10-12-2015
Deadline
07-01-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71700000 - Meet- en controlediensten
79212000 - Auditdiensten
79212300 - Uitvoeren van wettelijk verplichte controle
90714000 - Uitvoeren van milieuaudits
90721300 - Diensten voor bescherming tegen voedsel- of diervoederbesmetting
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, Vereniging naar publiek recht
Postadres
Ballaarstraat 35, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Rebekka De Temmerman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

* Minimale omzet binnen gezondheidszorg van EUR 150.000 op jaarbasis

Vakbekwaamheid

*De inschrijvers dienen ervaring in de zorgsector te hebben. Dit dienen ze aan te tonen met een lijst van de vijf voornaamste gelijkaardige dienstverleningen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht waaruit blijkt dat de inschrijver ervaring heeft in de zorgsector. Bij de opgave van de referenties dient het volgende te worden opgegeven:
-De opdrachtbeschrijving
-De naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie
-Contactpersoon met coördinaten (telefoonnummer en e-mailadres)
De inschrijver toont op basis van zijn referenties aan dat hij een opdracht met dergelijke omvang als beschreven op een professionele manier kan uitvoeren.
* Ervaringen en kwalificaties van de auditoren worden opgegeven en aangetoond.

Eventuele minimumeisen:

* De inschrijvers dienen ervaring te hebben in de zorgsector
* Elke auditor heeft minimum 3 jaar ervaring in het auditeren van voedselveiligheid.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!