Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-16-10 Raamovereenkomst voor de huur van koffie- en waterautomaten en de aankoop van de bijhorende verbruiksproducten

FARYS|TMVW beoogt een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de huur van koffie- en waterautomaten en de aankoop van de bijhorende verbruiksproducten. Naast FARYS|TMVW zelf hebben ook haar partners de mogelijkheid, doch niet de verplichting, om op deze overeenkomst in te tekenen.
De opdracht is opgedeeld in twee percelen:
• Perceel 1: Koffie
• Perceel 2: Water
FARYS|TMVW richt zich hiervoor tot leveranciers die beschikken over een breed gamma aan artikelen en tevens over belangrijke voorraden die “just in time”-leveringen mogelijk maken. Verder beschikken ze over de logistieke middelen om meerdere leveringen op verschillende plaatsen te verzekeren. Bovendien bezitten ze een voldoende uitgebouwde en doeltreffende technisch-commerciële structuur.

Publicatiedatum
30-11-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
42968100 - Drankenautomaat
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
03131100 - Koffiebonen
15861000 - Koffie
15861100 - Gebrande koffie
15861200 - Cafeïnevrije koffie
39711310 - Elektrische koffiezetapparaten
55400000 - Verstrekken van dranken
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De bont Christophe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zoals bepaald in art. 61 van het KB van 15 juli 2011. Voor meer informatie: zie opdrachtdocumenten.

Economische en financiële draagkracht

Om zijn financiële en economische draagkracht te bewijzen zal de inschrijver onderstaande stukken aan zijn offerte toevoegen.
• Voor perceel 1: Koffie
Een verklaring betreffende de totale omzet van de laatste drie boekjaren (2013-2014-2015). Deze omzet heeft uitsluitend betrekking op de levering van koffieautomaten en de bijhorende verbruiksgoederen. Deze verklaring dient geattesteerd door een revisor.
Om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen moet de onderneming in elk van de laatste 3 boekjaren een omzet (voor de levering van koffieautomaten en de bijhorende verbruiksproducten) van minstens € 500 000 gerealiseerd hebben.
• Voor perceel 2: Water
Een verklaring betreffende de totale omzet van de laatste drie boekjaren (2013-2014-2015). Deze omzet heeft uitsluitend betrekking op de levering van waterautomaten en de bijhorende verbruiksgoederen. Deze verklaring dient geattesteerd door een revisor.
Om te voldoen aan de financiële en economische minimumeisen moet de onderneming in elk van de laatste 3 boekjaren een omzet (voor de levering van waterautomaten en de bijhorende verbruiksproducten) van minstens € 100 000 gerealiseerd hebben.

Vakbekwaamheid

Kwalitatieve selectie – technische bekwaamheid
Teneinde de technische bekwaamheid van de inschrijver na te gaan dienen bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd:
• Voor perceel 1: Koffie
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie referenties, gestaafd met tevredenheidsattesten, bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige opdrachten (levering van koffieautomaten en bijhorende verbruiksproducten met minimum € 100 000 op jaarbasis per overeenkomst) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.
• Voor perceel 2: Water
Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie referenties, gestaafd met tevredenheidsattesten, bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige opdrachten (levering van waterautomaten en bijhorende verbruiksproducten met minimum € 25 000 op jaarbasis per overeenkomst) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!