Aankondiging van een opdracht

Diensten voor persoverzicht en analyse van media-inhoud

Diensten
Publicatie datum
28-01-2021
Deadline
25-02-2021 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Nationale Loterij N.V. van publiek recht | 1040 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Recreatie, cultuur en godsdienst | Dienst Procurement
Opdrachtcodes (CPV)
79341200 - Diensten voor reclamebeheer
92312211 - Diensten verleend door tekstbureau
92400000 - Diensten door persagentschappen
Korte inhoud
De Nationale Loterij wenst een mediamonitoringsysteem in te voeren en haar aanwezigheid in de media op te volgen.
De opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
- Perceel 1 : De Nationale Loterij zoekt een partner die haar van maandag tot zaterdag een persoverzicht zal leveren die op professionele manier zal zijn aangemaakt op basis van de berichtgeving in de geschreven pers, nationale en regionale, het Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig, op basis van een te bepalen sleutelwoordenlijst en volgens richtlijnen van de Nationale Loterij.
- Perceel 2: De Nationale Loterij zoekt een partner die elke week een berekening maakt van de publiciteitswaarde van de aanwezigheid van de Nationale Loterij in de media, zijnde zowel de financiële waarde als de waarde qua visibiliteit in de geschreven pers, op de radio, op televisie, in de online media en in de social media en een volledige analyse van de mediacontext waarin ze zich beweegt beschikken.
Zie opdrachtdocumenten te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399887.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus deze
aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.
Contactpersoon: [email protected]
Beschrijving percelen

Perceel 1: Persoverzicht

Beschrijving
De Nationale Loterij zoekt een partner die haar van maandag tot zaterdag een persoverzicht zal leveren die op professionele manier zal zijn aangemaakt op basis van de berichtgeving in de geschreven pers, nationale en regionale, het Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig, op basis van een te bepalen sleutelwoordenlijst en volgens richtlijnen van de Nationale Loterij.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
92312211 - Diensten verleend door tekstbureau
92400000 - Diensten door persagentschappen
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 2: Analyse van media-inhoud

Beschrijving
De Nationale Loterij zoekt een partner die elke week een berekening maakt van de publiciteitswaarde van de aanwezigheid van de Nationale Loterij in de media, zijnde zowel de financiële waarde als de waarde qua visibiliteit in de geschreven pers, op de radio, op televisie, in de online media en in de social media en een volledige analyse van de mediacontext waarin ze zich beweegt beschikken.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
92312211 - Diensten verleend door tekstbureau
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
de economische en financiële draagkracht van de onderneming worden
afgetoetst aan de hand van een D&B bedrijfsratio-evaluatie. De Nationale Loterij staat zelf in voor het opvragen van de
rapporten aan D&B.
Minimum vereisten
Ondernemingen met een D&B faillissementsscore van minder dan 30 op 100 komen niet voor
gunning in aanmerking. Tenzij een eigen financiële analyse van de jaarrekeningen van de voorbije drie boekjaren dit negatieve
beeld nuanceren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver moet ten minste één (1) referentieopdracht kunnen voorleggen voor prestaties die werden geleverd in de loop van de laatste drie jaren en die vergelijkbaar zijn met die welke bedoeld worden in deze overheidsopdracht.
De inschrijver vermeldt het bedrag, de datum, de publieke of privé bestemmeling en de beschrijving van de geleverde diensten.
Het bewijs van de prestaties dient geleverd te worden in de vorm van attesten die zijn uitgereikt of medeondertekend door de bevoegde overheid of, wanneer de bestemmeling een privé aankoper was, in de vorm van een attest van de aankoper of, indien dit niet mogelijk is, in de vorm van een gewone verklaring van de dienstverlener.
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing