Aankondiging van een opdracht

Ontwerp en opvolging voor de realisatie van een begeleidingstehuis vzw Amon campus Kruishoutem

Het voorwerp van de Opdracht is een architecturale opdracht, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939. De Opdracht omvat o.m. de voorstudie, het opmaken van de schetsen, het voorontwerp, het uitvoeringsontwerp en het dossier "basis aanbesteding", het onderzoek van de ingediende offertes en het uitoefenen van de controle en de leiding van de aannemingswerken.
De gespecialiseerde technische studies inzake stabiliteit en de speciale technieken inclusief EPB-studie maken eveneens deel uit van de Opdracht. De Inschrijver staat in voor het volledig uitwerken van het concept van het bouwproject en dient hiervoor alle noodzakelijke studies uit te voeren of op eigen verantwoordelijkheid te laten uitvoeren.
De Opdracht omvat alle prestaties die behoren tot of in verband staan met de volledige uitvoering van de aannemingswerken met het oog op de realisatie van het Project.

Publicatiedatum
18-10-2016
Deadline
02-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Amon vzw
Postadres
Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm, BE
Contactpunt(en)
Geert Petit

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* het bewijs dat de Inschrijver of minstens een lid, natuurlijk of rechtspersoon, van het samenwerkingsverband, rechtsgeldig de titel voert van architect in toepassing van de Wet van 20 februari 1939, en ingeschreven is op het tableau van de Orde van Architecten

Economische en financiële draagkracht

* het bewijs, door middel van het voorleggen van (een uittreksel uit) de verzekeringspolis, dat de Inschrijver een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, waarmee de beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, is verzekerd en dit zowel wat betreft de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid;
* neergelegde jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 op 30/6/2016

Eventuele minimumeisen:

- solvabiliteit : gemiddelde waarde over de 3 boekjaren : minimaal : 1.5
- liquiditeit : gemiddelde waarde over de 3 boekjaren : minimaal : 40 %
Deze cijfers worden bevestigd door een bijgevoegde verklaring van een erkend accountant.

Vakbekwaamheid

* een opgave en bondige omschrijving, als referenties, van minstens 5 projecten die door de Inschrijver werden gerealiseerd en voorlopig opgeleverd binnen de laatste zes jaar.
Het voldoen aan deze kwalitatieve selectievereiste wordt aangetoond door het voorleggen van het proces-verbaal van voorlopige oplevering met identificatie van de bouwheer.
* het voorleggen van drie referenties wat betreft de onderdelen stabiliteit, technieken en/of EPB, zoals omvat door de Opdracht indien de Inschrijver voor deze onderdelen een beroep doet op één of meerdere onderaannemers.

Eventuele minimumeisen:

Als referentieprojecten sub *1 worden aanzien : projecten in de diverse gebieden van de gezondheidszorg met een raming groter dan EUR 1.5 mio excl btw

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!