Aankondiging van een opdracht

Contract op afroep voor de levering van brandstoffen met tankwagen en afname van brandstoffen met tankkaart voor de Stad Lier, OCMW en lokale Politie van Lier

Contract op afroep voor de levering van brandstoffen met tankwagen en afname van brandstoffen met tankkaart voor de Stad Lier, OCMW en lokale Politie van Lier

Publicatiedatum
15-09-2015
Deadline
16-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Lier
Postadres
Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw An Lammens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De totale raming bedraagt 549226,76 euro. de opdracht is echter ingedeeld in contracten per jaar, maximaal 3 keer verlengbaar telkens voor de duur van 1 jaar.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* De ondertekenaar dient met de nodige documenten aan te tonen dat hij de bevoegdheid heeft om de offerte te ondertekenen. (uittreksel uit het staatsblad)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!