Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van brandstof (afgehaald op het leveringspunt) voor de voertuigen en ander rollend materieel (jaren 2016, 2017 en 2018) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop van brandstof (afgehaald op het leveringspunt) voor de voertuigen en ander rollend materieel (jaren 2016, 2017 en 2018)

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
05-11-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Poperinge
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE
Contactpunt(en)
De heer Bruno Bouton

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder:
1° het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957)
2° het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 over vakbondsvrijheid en de bescherming van het vakbondsrecht, 1948)
3° het recht op organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht op organisatie en collectief overleg, 1949)
4° het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende degelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958)
5° de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).
Het niet naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, § 2, 4° van het KB van 15 juli 2011. De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het
artikel 61 van het voornoemde besluit.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

Een referentielijst van de laatste 3 jaar
Een opgave van alle tankstations waar getankt kan worden.

Eventuele minimumeisen:

Minstens één ervan moet zich op het grondgebied Poperinge bevinden.
De leverancier dient te beschikken over een tankkaartsysteem.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!