Rectificatie

2019/HFB/OP/55520 - Uitvoeren van conformiteitsaudits milieuwetgeving en verlenen van diensten m.b.t. milieu- en omgevingsvergunningen van diverse gebouwen voor de Vlaamse overheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_502760
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344154

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344154

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2019/HFB/OP/55520 - Uitvoeren van conformiteitsaudits milieuwetgeving en verlenen van diensten m.b.t. milieu- en omgevingsvergunningen van diverse gebouwen voor de Vlaamse overheid

Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/55520-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 90700000 - Milieuzorgdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Uitvoeren van conformiteitsaudits milieuwetgeving en verlenen van diensten m.b.t. milieu- en omgevingsvergunningen van diverse gebouwen voor de Vlaamse overheid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-518208

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-283382

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-06-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er is een nieuw document opgeladen; nl. 55520_REC_2_VraagAntwoord

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!