Aankondiging van een opdracht

OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING: Raamovereenkomst voor het leveren van medische en industriële gassen aan het AZ Jan Palfijn Gent AV in cilinders en in bulk

Raamovereenkomst voor het leveren van medische en industriële gassen aan het AZ Jan Palfijn Gent AV in cilinders en in bulk, inclusief de ter beschikking stelling en het onderhoud van de hiervoor benodigde installaties voor opslag en distributie. Het AZ Jan Palfijn Gent AV wenst een leverancier aan te stellen die minstens zal instaan voor:
- De levering van medische gassen (zuurstof, stikstof, lachgas en koolstofdioxide) in cilinders of in bulk, inclusief de ter beschikking stelling en het onderhoud van de hiervoor benodigde installaties (bulkinstallaties of kaders met cilinders) voor opslag van deze gassen en de distributie ervan op het netwerk met afnameventielen in het ziekenhuis.
- De levering van medische en industriële gassen in cilinders, inclusief de ter beschikking stelling van de cilinderflessen voor gebruik binnen het ziekenhuis.

Publicatiedatum
22-03-2017
Deadline
25-04-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
24100000 - Gassen
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres
Henri Dunantlaan 5, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
FARYS|TMVW
Ter attentie van
Stefanie Van Laere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat-inschrijvers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden conform art. 60-63 van het KB van 15
juli 2011. Gezien de uittreksels uit het strafregister door het opdrachtgevend bestuur niet digitaal kosteloos kunnen opgevraagd worden, dient de kandidaat volgende 2 attesten toe te voegen aan zijn offerte:
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maanden op de uiterste datum van indiening van de kandidaturen, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte (op naam van de fysieke persoon);
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de kandidaat (op naam van rechtspersoon).

Vakbekwaamheid

- Referentielijsten van gelijkaardige opdrachten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:
o Een referentielijst van opdrachten betreffende het leveren van medische en industriële gassen in cilinders, aan instellingen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en/of medische centra voor gespecialiseerde zorg, …);
o Een referentielijst van opdrachten betreffende het leveren van medische en industriële gassen in bulk of via kaders met cilinders, inclusief de ter beschikking stelling en het onderhoud van deze installaties voor opslag en distributie, aan instellingen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en/of medische centra voor gespecialiseerde zorg, …).
- Vier tevredenheidsattesten om deze opdrachten te staven.

Eventuele minimumeisen:

- De referentielijsten:
De vermelde opdrachten op de referentielijsten dienen uitgevoerd te zijn (effectief geleverde bestellingen) binnen de laatste drie jaar. De termijn van drie jaar wordt bepaald t.o.v. de datum vastgelegd voor het indienen van de offerte.
- De tevredenheidsattesten:
o De kandidaat dient ondertekende tevredenheidsattesten voor te leggen van minstens vier opdrachten bij verschillende opdrachtgevers, zoals vermeld op de referentielijst.
o De tevredenheidsattesten worden ondertekend door de opdrachtgever. Uit de tevredenheidsattesten moet blijken dat de kandidaat deze opdrachten heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.
o Er dienen van de vier tevredenheidsattesten minstens twee te worden voorgelegd van opdrachten betreffende het leveren van medische gassen in bulk of via kaders met cilinders, inclusief de ter beschikking stelling en het onderhoud van de installaties voor opslag en distributie, aan twee verschilllende instellingen in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en/of medische centra voor gespecialiseerde zorg, …) met elk minstens 300 erkende bedden op eenzelfde vestigingsplaats.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!