Rectificatie

Groenonderhoud domeinen Scholengroep Stroom

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep STROOM
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Leon Spilliaertstraat 29
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Eline Van Wynsberghe
Telefoon
+32 59500524
E-mail
eline.vanwynsberghe@scholengroepaanzee.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.scholengroepaanzee.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Groenonderhoud domeinen Scholengroep Stroom

Referentienummer: SGR27/KIW/2018/EVW/038

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-506347

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
16-04-2018 09:00
Te lezen:
17-04-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 17 april 2018, 10.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!