Aankondiging van een opdracht

Interfin - Levering van gas en elektriciteit - periode 2018

Interfin - Opdrachtencentrale Interfin - Aankoop van primaire energie:
Levering van gas en elektriciteit voor de leveringsperiode 2018 voor de Begunstigde Aanbestedende Overheden van de opdrachtencentrale

Publicatiedatum
03-07-2015
Deadline
24-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Interfin
Postadres
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Guri Misin
Ter attentie van
Nicolas Reyntens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 16650000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

3.1 DEELNAMEVOORWAARDEN
De Aanbestedende Overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, nagaan of de Inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitinggevallen voorzien in Artikel 61 van het KB van 15/07/2011 inzake plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
3.1.1 UITSLUITINGSCRITERIA [?]
Iedere Inschrijver die zich, op welk moment tijdens de opdrachtprocedure ook, in één van de volgende situaties bevindt, kan uitgesloten worden als:
• hij in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen of in reglementeringen van het land waar hij gevestigd is;
• hij aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, of voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen of reglementeringen van het land waar hij gevestigd is;
• hij bij een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast;
• hij bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld met elk middel dat de Aanbestedende Overheid aannemelijk kan maken;
• hij niet in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen overeenkomstig de wetgeving en de reglementering van het land waar hij gevestigd is;
• hij niet voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waar hij gevestigd is;
• hij zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van opeisbare inlichtingen of deze inlichtingen niet verstrekt heeft;
3.1.1.1 Attesten [?]
De Inschrijver zal in zijn Offerte, in de bijlage 3.1.1.1, de attesten verstrekken waarmee de Aanbestedende Overheid kan nagaan dat de Inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt zoals bedoeld in artikel 61 van het KB van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
De afwezigheid en/of de ongeldigheid (met name wat datums betreft) van de hierna vermelde attesten leidt tot de uitsluiting van de Inschrijver.
3.1.1.2 Attest van niet-faillissement [?]
Het bewijs dat de Inschrijver zich niet in een staat van faillissement of van vereffening bevindt, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, geen gerechtelijke reorganisatie ondergaat of een preventief akkoord heeft verkregen, niet geschorst is in de uitoefening van zijn handelsactiviteiten of in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure krachtens de nationale wetgeving en reglementering kan geleverd worden door de overlegging van een document afgeleverd door een gerechtelijke of administratieve overheid van het land van oorsprong of afkomst waaruit blijkt dat aan deze vereisten voldaan is.
Dit document wordt verstrekt als bijlage 3.1.1.2 en moet dateren van maximaal 6 maanden vóór de uiterste datum voor de indiening van de Offerte
3.1.1.3 Attest van betaling van de beroepsmatige fiscale verplichtingen [?]
Attest waaruit blijkt dat de Inschrijver in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waar hij gevestigd is; Dit attest wordt verstrekt als bijlage 3.1.1.3 en heeft betrekking op de afgelopen laatste fiscale periode vóór de uiterste datum van de Offerte.
3.1.1.4 Attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen [?]
Attest waaruit blijkt dat de Inschrijver in orde is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de socialezekerheidsbijdragen, overeenkomstig de wet- en regelgeving van het land waar hij gevestigd is. Dit attest wordt verstrekt als bijlage 3.1.1.4 en heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de indiening van de Offerte.?
3.1.2 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA [?]
Om geselecteerd te worden, moet de Inschrijver aantonen dat hij aan de volgende vereisten beantwoordt:
• Hij heeft een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid" onderschreven (bewijs bij te voegen als bijlage 3.1.2.A);
• Hij beschikt over ten minste 3 referenties van klanten voor prestaties en/of leveringen van dezelfde aard als deze die het voorwerp zijn van deze opdracht (bewijs bij te voegen als bijlage 3.1.2.B);
Bovendien moeten de kandidaten voor de percelen 1 en 2 beantwoorden aan de volgende vereisten:
• de hoedanigheid hebben van evenwichtsverantwoordelijke (ARP) van het net van Elia of een evenwichtscontract afgesloten hebben met een ARP van het net van Elia (bewijs bij te voegen als bijlage 3.1.2.C.).
• houder zijn van een leveringsvergunning voor elektriciteit afgeleverd door de bevoegde federale en/of gewestelijke overheden (bewijs bij te voegen als bijlage 3.1.2.D).
Bovendien moeten de kandidaten voor de percelen 3 en 4 beantwoorden aan de volgende vereisten:
• rechtstreeks of onrechtreeks via de gebruiker van het gastransmissienet die hij heeft aangewezen, een contract met Fluxys hebben afgesloten en, in voorkomend geval, het bewijs van de samenwerking met een gebruiker van het gastransmissienet verstrekken (bewijs bij te voegen als bijlage 3.1.2.E).
• houder zijn van een leveringsvergunning voor gas afgeleverd door de bevoegde federale en/of gewestelijke overheden (bewijs bij te voegen als bijlage 3.1.2.F).

Economische en financiële draagkracht

Cfr III.2.1.

Vakbekwaamheid

Cfr III.2.1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!