Rectificatie

Raamovereenkomst huishoudelijke aftakkingen in de Distributiezone 8, Haspengouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Nationaal identificatienummer
0224.771.467_16853
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sanne De Hondt
Telefoon
+32 2389568
E-mail
sanne.dehondt@dewatergroep.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dewatergroep.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330352

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst huishoudelijke aftakkingen in de Distributiezone 8, Haspengouw

Referentienummer: VMW-20190006-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 41110000 - Drinkwater

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

het uitvoeren van nieuwe huishoudelijke aftakkingen al of niet in combinatie met wegen- en/of rioleringswerken in de Distributiezone 8, Haspengouw van het ambtsgebied van De Watergroep.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-502838

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 023-051434

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Beste, Document RC1800164_IF_B1 werd opnieuw geupload. Dit omdat de geel gemarkeerde lijnen NIET mogen opgenomen worden. Gelieve hier rekening mee te houden bij het indienen van de offerte. MVG, Sanne De Hondt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!