Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de aankoop van chemicaliën, glaswerk en ander klein labomateriaal

Raamovereenkomst voor de aankoop van chemicaliën, glaswerk en ander klein labomateriaal

Publicatiedatum
30-03-2017
Deadline
11-05-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
24000000 - Chemische producten
33790000 - Glaswerk voor laboratoria, voor hygiënisch of farmaceutisch gebruik
38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Karel de Grote Hogeschool VZW
Postadres
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annelies Hermans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Artikel 61 KB Plaatsing: Uitsluiting
Overeenkomstig artikel 20 van de wet Overheidsopdrachten kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die :
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden
heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een
vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die
bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van
vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die
het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale
reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is
geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit
hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De Belgische inschrijver dient enkel het uittreksel uit het strafregister op naam van de rechtspersoon ter staving bij de kandidaatstelling te voegen. De aanbestedende overheid zal de overige attesten (RSZ attest, attesten inzake betaling belastingen en faillissement) zelf opvragen d.m.v. elektronische middelen (Digiflow).
Dit attest mag maximaal drie maanden oud zijn (gerekend vanaf de dag van de opening van de offertes).
De buitenlandse inschrijver dient bij inschrijving wel alle nodige bewijsstukken voor te leggen, waaruit blijkt dat ze zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, met name:
• een attest waaruit blijkt dat hij in regel is met de betalingen van de sociale zekerheid
• een attest waaruit blijkt dat hij zich niet bevindt in staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten heeft stopgezet of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of zich bevinden in een andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt.
• een attest waaruit blijkt dat hij in regel is met de betaling van directe belastingen en BTW (of de taksen die in zijn land de BTW vervangen)
• een attest waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is voor een misdrijf of ernstige fouten heeft gemaakt.
Dit omwille van het feit dat de aanbestedende overheid buitenlandse attesten niet zelf elektronisch kan opvragen. De attesten mogen maximaal drie maanden oud zijn (gerekend vanaf de dag van de opening van de offertes).

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het
voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van
de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn
activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet in minstens een van de laatste drie boekjaren een omzet inzake de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van het perceel is, gerealiseerd hebben die minstens 5x groter is dan de geraamde totaalkost op jaarbasis (= totaalbedrag inventaris) voor het desbetreffende perceel.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met volgende vermelding:
- beknopte beschrijving van de opdracht
- het bedrag, exclusief btw
- datum
- de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
- contactpersoon publiek of privaatrechtelijke instanties

Eventuele minimumeisen:

Deze lijst dient minimaal drie referenties te bevatten die aansluiten bij de huidige opdracht van het desbetreffende perceel. Hiervoor zal rekening gehouden worden met de grootte van de opdracht (een minimale waarde van 15.000 EUR, exclusief btw) en de inhoudelijke relevantie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!