Aankondiging van een opdracht

CD000497 - leveren van data-opslaginfrastructuur, software en bijhorende diensten

Diensten
Publicatie datum
29-11-2012
Deadline
08-01-2013 12:30
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Digipolis | 2020 Antwerpen, BE
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
51600000 - Installatie van computers en kantooruitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Korte inhoud
Digipolis wil een raamovereenkomst opmaken voor het leveren van data-opslaginfrastructuur, software en bijhorende diensten.
De basisopdracht is enerzijds de bestaande data-opslaginfrastructuur te vervangen en te supporteren. Deze oplossing moet binnen de bestaande omgeving geïntegreerd worden. Er wordt bovendien een implementatie– en migratietraject gevraagd van de bestaande omgeving naar de nieuwe omgeving voor data opslaginfrastructuur.
Dit project (implementatie, migratie en transitie) dient afgewerkt te zijn voor eind februari 2014, datum waarop het onderhoudscontract van de huidige data-opslaginfrastructuur eindigt.
Ingeval de inschrijver de datum van 28/02/2014 niet haalt, zal hij een alternatief moeten voorstellen om Digipolis ervan te verzekeren dat zij de bestaande infrastructuur verder kan blijven gebruiken zonder enig verhoogd risico op uitval of extra kosten m.b.t. verlenging van het onderhoud. Alle kosten om de bestaande infrastructuur verder te onderhouden, volgens de regels van de kunst, dienen door de inschrijver te worden gedragen.
Uitbreidingen en/of vervanging van bestaande componenten die nodig zijn bij de implementatie, migratie of groei van de infrastructuur dienen beschreven en mee opgenomen te worden in de dienstencatalogus.
De inschrijver dient een dienstencataloog aan te leveren die onderdelen bevat die binnen dit raamcontract kunnen besteld worden (hardware, software, diensten).
De inschrijver geeft zijn visie over trends, evolutie, verbetering op het gebied van data-opslaginfrastructuur.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd:
- een bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van begin- en einddatum. (document 2)
- Een gedagtekende en handgetekende verklaring voor de laatste afgelopen drie boekjaren van zijn totale omzet, alsook de specifieke omzet voor de in deze opdracht opgenomen diensten. (document 3)

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd: - Een gedagtekende en gehandtekende verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie volledige jaren, samen met een huidig organogram van de organisatie. Hierbij moet ook duidelijk aangegeven worden welke de beroepskwalificaties zijn van de medewerkers die zullen belast worden met deze opdracht. Bij voorkeur zal de inschrijver de specifieke beroepskwalificaties aantonen met een certificatie en/of nominatieve lijst met gevolgde (relevante) opleidingen per individuele medewerker, waar deze medewerker(s) zullen ingezet worden bij het uitvoeren van de opdracht. Tevenes dienen de CV’s van minimum 3 (drie) medewerkers, die mogelijks zullen worden belast met deze opdracht, meegestuurd worden. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij voldoende deskundig en goedgevormd personeel heeft om de volledige opdracht (installatie, configuratie, migratie van de data en onderhoud van de oplossing) degelijk en binnen het vooropgesteld tijdbestek te kunnen uitvoeren. (document 4)
- Een verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Nederlandstalige medewerkers in te zetten. (document 5)
- Een selectie van minimaal 4 (vier) relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. (document 6) De installaties en implementaties die als referenties worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. De referenties zijn slechts relevant voor Digipolis als zij vergelijkbaar zijn op minstens 3 van de volgende parameters:
o Op vlak van de complexiteit van de omgeving (zoals toepassingen, gebruikte features m.b.t. data-opslag, etc…)
o Op vlak van de geografische locatie van de implementatie (Vlaanderen, België, Europa,…
o Op vlak van de dimensionering van de oplossing (aantal gebruikers, locaties, aantal servers, etc…)
o Op vlak van de technische oplossing en het materiaal dat werd aangeboden.

Per referentie (max. twee A4’s) dient volgende indeling te worden gebruiken:
Korte beschrijving inhoud project
Relevantie voor deze nieuwe opdracht
Sector
Problematiek
Datum installatie en implementatie
Duurtijd implementatie
Gebruikte technologie
Budget
Contactpersoon
Telefoonnummer
e-mail
Mogelijkheid referentiebezoek ? Ja/Nee
Illustratiemateriaal in gelijk welke vorm zijn welkom.
- Een intentie om al dan niet bepaalde delen van de opdracht in onderaanneming te geven. (document 7) Onderaannemers worden met naam genoemd. Tevens dienen de contactgegevens worden bijgevoegd. De onderaannemers dienen deze intentie ook te ondertekenen en leggen een document voor waaruit het mandaat blijkt om zich te verbinden.
- In het kader van de selectie van kandidaten is het mogelijk dat een kandidaat-inschrijver zich beroept op de bekwaamheid/draagkracht van onderaannemers. De inschrijver moet dan aantonen dat hij voor deze opdracht over een verbintenis met de andere bedrijven /onderaannemers beschikt.
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing