Aankondiging van een gegunde opdracht

Open aanbesteding voor een aanneming van diensten: Verlenen van diverse diensten i.h.k.v. het vergunningstraject voor de overstromingsgebieden en dijkwerken behorende tot de cluster Bornem van het Sigmaplan (Plan-MER, ondersteuning GRUP, ontheffing project-MER, bouwaanvraag)

Diensten
Publicatie datum
22-01-2016
Waarde
214.535,00 EUR
Aanbestedende overheid
Afdeling Zeeschelde | 2018 Antwerpen, BE | Publiekrechtelijke instelling
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71410000 - Stedenbouw
Korte inhoud
Open aanbesteding voor een aanneming van diensten: Verlenen van diverse diensten ikv het vergunningstraject voor de overstromingsgebieden en dijkwerken behorende tot de cluster Bornem van het Sigmaplan (plan MER, ondersteuning GRUP, ontheffing project MER, bouwaanvraag)
Gunningen
Waarde
214.535,00 EUR
Bedrijven
Tractebel Engineering nv | 1200 Brussel, BE
truck tower-crane sharing