Aankondiging van een opdracht

AO 06A40/2017/M016 — Verlening van architectuur- en technische diensten met betrekking tot de verbindingsbureaus van het Europees Parlement.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Wiertz 60
Plaats
Bruxelles
Postcode
1047
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Direction des infrastructures — Contrats et marchés
Telefoon
-
E-mail
INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://europarl.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3493

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Europees Parlement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Parlement européen, Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Plaats
Bruxelles
Postcode
1047
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
SAM Contrats et marchés, bureau WIM 09P014
Telefoon
-
E-mail
INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Fax
-
Hoofdadres
http://www.europarl.europa.eu
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AO 06A40/2017/M016 — Verlening van architectuur- en technische diensten met betrekking tot de verbindingsbureaus van het Europees Parlement.

Referentienummer:   06A40/2017/M016

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor de verlening van architectuur- en technische diensten met betrekking tot de verbindingsbureaus van het Europees Parlement.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   2.600.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het Europees Parlement beschikt over een verbindingsbureau in iedere hoofdstad van de 28 lidstaten, over 6 regionale afdelingen in enkele grote steden van de Europese Unie, en over een verbindingsbureau in Washington. Het beheert eveneens het Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne. De gebouwen waarin de verbindingsbureaus zijn ondergebracht zijn in de volgende steden gevestigd: Athene, Barcelona, Berlijn, Boedapest, Boekarest, Bratislava, Brussel, Dublin, Edinburgh, Helsinki, Kopenhagen, La Valletta, Lissabon, Ljubljana, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Milaan, München, Nicosia, Parijs, Praag, Riga, Rome, 's-Gravenhage, Sofia, Stockholm, Tallinn, Vilnius, Warschau, Washington, Wenen, Wroclaw en Zagreb.
De desbetreffende gebouwen worden gehuurd of zijn eigendom van de Europese instellingen.
De totale oppervlakte van de desbetreffende gebouwen bedraagt ongeveer 71 000 m2.
Het vastgoedbeheer, het onderhoudsbeheer en het beheer van de projecten voor de bouw en inrichting van deze gebouwen worden verzorgd door de volgende 2 eenheden van het Europees Parlement:
— de eenheid Vastgoedbeheer van de verbindingsbureaus die instaat voor het vastgoed- en onderhoudsbeheer;
— de eenheid Europa-ervaring en onderzoek van de vastgoedmarkt die belast is met onderzoeken van de vastgoedmarkt en projecten voor bouw en inrichting.
Om deze 2 eenheden in hun taken bij te staan, is het Europees Parlement van plan architectuur- en technische bijstands- en adviesdiensten te verwerven door middel van de terbeschikkingstelling van personeel:
— hetzij voltijds, in de kantoren van het Europees Parlement in Luxemburg-stad, met regelmatige verplaatsingen naar de verbindingsbureaus (gemiddeld 2 reizen van 2 tot 3 dagen per maand);
— hetzij voor gerichte bijstands- en adviesopdrachten in de kantoren van het Europees Parlement in Luxemburg-stad en/of in de verbindingsbureaus.
De door deze personen te verlenen diensten omvatten adviesdiensten, ontwerpdiensten, onderzoeken en follow-up van de werkzaamheden.
De beoogde diensten zijn variabel wat omvang en technisch niveau betreft, en kunnen alle technische domeinen van het gebouw omvatten (elektriciteit, hydrosanitair, hygiëne, speciale technieken, hijswerken, brandbeveiliging, architectuur, structuren, stabiliteit, ruwbouw, afbouw, afwerking, milieu, enz.).
Omwille van de aard van de diensten zijn opdrachten ter plaatse noodzakelijk. Bijgevolg moet het ter beschikking gestelde personeel zich regelmatig verplaatsen (ter indicatie: 2 tot 3 keer per maand gedurende 2 tot 3 dagen).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   2.600.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-08-2018

Plaatselijke tijd:   -

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   29-08-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Rue Belliard 80, Bruxelles, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd dit ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) mee te delen. Zij mogen door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
cfi.registry@curia.europa.eu
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Europese Ombudsman
Postadres
-
Plaats
Strasbourg
Postcode
67000
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
cfi.registry@curia.europa.eu
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-07-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!