Aankondiging van een opdracht

Gladheidsbestrijding in district D720-Centraal van de provincie Limburg

Diensten
Publicatie datum
14-04-2017
Deadline
01-06-2017 11:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg | 3500 Hasselt, BE | Nationaal of federaal agentschap/bureau | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44113910 - Materiaal voor gladheidsbestrijding
63712000 - Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
90620000 - Sneeuwruimingsdiensten
Korte inhoud
Gladheidbestrijding in district D720 Centraal-Limburg
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing