Aankondiging van een gegunde opdracht

Netwerk.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Twence BV
Nationaal identificatienummer
08090697
Postadres
Boldershoekweg 51
Plaats
Hengelo OV
Postcode
7554 RT
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Erik Meutstege
Telefoon
+31 742404444
E-mail
E.Meutstege@twence.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.twence.nl

Adres van het kopersprofiel:   https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=54519

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Netwerk.

Referentienummer:   54519

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   32420000 - Netwerkuitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van de aanbestedende dienst is om één raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van 5 jaar met de optie om dit 2x1 jaar te verlengen voor:

— Alle netwerkwerkzaamheden tot en met het aansluitpunt van apparatuur. Binnen de overeenkomst valt dus bekabeling, switches enz,

— Het vervangen van verouderde netwerk apparatuur,

— Het 24*7 monitoren van het netwerk,

— Het opstellen van een Meer Jaren Onderhouds Optimalisatie Netwerkplan (MJOON).

In de komende jaren kan de scope vanuit deze aanbesteding uitgebreid worden met:

— de firewall, servers, spamfilter enz,

— de industriële netwerken die nu reeds aanwezig zijn,

— het installeren van de beveiligings- en industriële camera's,

— alle gebouw gebonden en beveiligings zaken zoals ontgrendeling van deuren, intercoms enz.

De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.

De startdatum van de opdracht is voorzien voor 1 januari 2018.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   30.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   32420000 - Netwerkuitrusting

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het doel van de aanbestedende dienst is om één raamovereenkomst aan te gaan voor een periode van 5 jaar met de optie om dit 2x1 jaar te verlengen voor:

— Alle netwerkwerkzaamheden tot en met het aansluitpunt van apparatuur. Binnen de overeenkomst valt dus bekabeling, switches enz,

— Het vervangen van verouderde netwerk apparatuur,

— Het 24*7 monitoren van het netwerk,

— Het opstellen van een Meer Jaren Onderhouds Optimalisatie Netwerkplan (MJOON).

In de komende jaren kan de scope vanuit deze aanbesteding uitgebreid worden met:

— de firewall, servers, spamfilter enz,

— de industriële netwerken die nu reeds aanwezig zijn,

— het installeren van de beveiligings- en industriële camera's,

— alle gebouw gebonden en beveiligings zaken zoals ontgrendeling van deuren, intercoms enz.

De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.

De startdatum van de opdracht is voorzien voor 1 januari 2018.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   75

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   25

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 099-196068

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   1

Benaming:   Netwerk.

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

30-11-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Betagraphics hodn Deltics
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Hengelo
NUTS-code
NL
Postcode
-
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   30.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Overijssel
Postadres
-
Plaats
Zwolle
Postcode
-
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!