HeiligHartziekenhuis Lier
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Vervanging centrale Telefonie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
HeiligHartziekenhuis Lier
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mechelsestraat 24
Plaats
Lier
Postcode
2500
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Wendy Blankert
Telefoon
+32 34913750
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34912346

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.hhzhlier.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/66/ZV/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Vervanging centrale Telefonie

Referentienummer:   2020-023

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   32552310 - Digitaletelefooncentrales

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van deze leveringen:
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Vervanging centrale Telefonie
Perceel 2 “Operator telefonie ”
Toelichting: Projectomschrijving Perceel 1 Vervanging centrale telefonie:
Het Heilig Hart Ziekenhuis Lier heeft een redundante centrale telefoon centrale met daaraan gekoppeld digitale, analoge toestellen en een DECTomgeving die draagbare telefonie ondersteunt. Deze omgeving is ALCATEL LUCENT ENTERPRISE apparatuur. De kandidaat inschrijver dient in uitvoering in samenwerking te treden met een gecertificeerde leverancier die momenteel het onderhoud uitvoert. Binnen het project wordt opnieuw een afweging - vergelijking van telefonie-operator gemaakt voor GSM - Sip - telefonie & dataverkeer. Migratie van PRA  SIP trunks voor onze huidige nummerreeks.

De DECT-telefoons en sommige digitale en analoge telefoons krijgen alarmboodschappen via MobiCall alarmserv...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Vervanging centrale Telefonie

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   32552310 - Digitaletelefooncentrales
45314100 - Installeren van telefooncentrales

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE21 - Prov. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   H.-Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   50

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   50

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

telefonie

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   32552310 - Digitaletelefooncentrales
64210000 - Telefoon- en datatransmissiediensten
64212000 - Mobieletelefoondiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE21 - Prov. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   H.-Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   70

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
o niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
o niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
2. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-attest).
In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.
3. In navolging van art. 68 van het KB van 18 juni 2017 moet de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (fiscaal attest).
Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.
4. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor (gelieve naam en ondernemingsnummer toe te voegen aub) met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. (*) indien er een verlies is, dient dit bedrag van een minteken te worden voorzien. De score dient bevestigd te worden door een erkend boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
5. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

1. Het UEA
2. Het UEA
3. Het UEA
4. Minimumeis: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
5. Bewijs polis meegeven.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: - Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd.
2. Enkel voor perceel 1: - Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
.
3. - Een geldig ISO27001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van beveiligingsmanagement.
4. Enkel voor perceel 1: - De kandidaat dient een lijst te bezorgen van zijn eigen medewerkers, onderverdeeld in expertise en kwalificaties, certificering, waaruit blijkt dat de inschrijver over voldoende gekwalificeerde, gecertificeerde eigen mankracht beschikt om dit soort opdrachten te kunnen aannemen.
5. - Bij zijn aanvraag tot deelneming bevestigt de kandidaat dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimumeisen: de kandidaat levert minstens 2 referenties, waarvan minstens 1 referentie van een ziekenhuis (multi-node omgeving) met minstens 400 bedden en 2 centrales (vast en DECT).
Elke referentie (minstens 2) is vergezeld van de gevraagde informatie:
• Gegevens contactpersoon (e-mail adres, functie);
• Budgettaire grootte, totaal en jaarlijks, opgedeeld in leveringen en diensten;
• Aantal jaar lopende;
• De publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;
• Aantal personeel betrokken en hun functie binnen de referentie;
• Aantal toestellen te beheren;
• De scope van het project;
• Aantoonbaar maken via verklaringen van goede uitvoering van de referentie, met naam en contactgegevens;
• Gebruikte technologieën binnen het project.
De kandidaat voegt van minstens 2 referenties (waarvan 1 referentie van een ziekenhuis) een attest van goede uitvoering toe.
2. Minimumeis: de kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor
3. Minimumeis: de kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor.
4. Minimumeis: de kandidaat toont aan de hand van certificaten aan dat de kandidaat beroep kan doen op (i) twee gecertificeerde Alcatel-Lucent System Experten en (ii) twee gecertifieerde Alcatel-Lucent Field Engineer.
5. Minimumeis: de kandidaat voegt een verklaring op eer toe dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   Perceel 1: Omwille van de complexiteit en de implementatie van dit dossier, dat al 1 jaar zal duren is de termijn langer dan 4 jaar. Perceel 2: Omwille van de looptijd van perceel 1 een langere termijn, aangezien dit een combinatie is.

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   23-07-2020

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 03-08-2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   3

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen , afdeling Mechelen
Postadres
Keizerstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2020