Europeiska kommissionen
Aankondiging van een opdracht

Undersökning för utarbetande av en gemensam ram för kvantitativ rådgivning avseende krav på näringsämnen i grödor samt utvärdering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser på jordbruksnivå

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

Officiellt namn
-
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Nuts-kod
-
Land
-
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Allmän adress
-
Upphandlarprofil
-

elektroniskt via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet:   Jordbruk och landsbygdsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Undersökning för utarbetande av en gemensam ram för kvantitativ rådgivning avseende krav på näringsämnen i grödor samt utvärdering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser på jordbruksnivå

Referensnummer:   AGRI/2020/OP/0002

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   79310000 - Marknadsundersökningar

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Det övergripande syftet med undersökningen är att tillhandahålla en solid och omfattande beskrivning av de metodologiska ramarna inbegripet lämpliga parametrar, variabler och formler som krävs för att tillhandahålla kvantitativ rådgivning avseende användning av gödselmedel samt utvärdering av växthusgasutsläpp och kolsänkor på fält- och gårdsnivå.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   600.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   77100000 - Jordbrukstjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   00 - N/A

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Utförandet ska vanligtvis ske i uppdragstagarens lokaler.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Den upphandlande myndigheten avser upprätta ett kontrakt med en enda uppdragstagare i syfte att genomföra en undersökning för utarbetande av en gemensam ram för kvantitativ rådgivning avseende krav på näringsämnen i grödor samt utvärdering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser på jordbruksnivå.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   600.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   12

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Det uppskattade totala värdet av kontraktet som avses i avsnitt II.1.5) och II.2.6) i detta meddelande ska betraktas som ett högsta belopp. Som en följd av detta kommer anbud som överstiger det att avslås. Priserna ska vara allomfattande: Europeiska kommissionen kommer inte att betala utgifterna för eventuella ytterligare kostnader som uppstår i samband med genomförandet av kontraktet.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   10-08-2020

Lokal tid:   12:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   9

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   11-08-2020

Lokal tid:   10:30

Plats:   DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Högst 2 vederbörligen befullmäktigade företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (pass eller id-kort ska uppvisas för att styrka personernas identitet). Anbudsgivare som önskar närvara ska meddela utvärderingsenheten C.4 vid Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling via e-post, minst 2 arbetsdagar före öppningsdatumet, via de kontaktpunkter som anges i punkt I.1).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges i rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

10-06-2020