Aankondiging van een opdracht

Wettelijke uitvaarten

Deze publicatie betreft de aanbesteding van een overeenkomst voor het verzorgen van wettelijke uitvaarten in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb), met kenmerk SSC-ZL-2017-2645 (SER.17013).

De gemeenten zullen ieder zelfstandig een overeenkomst met de winnaar aangaan. Voor de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Stein geldt dat deze per 1 maart 2018 ingaat. Voor de gemeente Maastricht gaat de overeenkomst pas in per 1 januari 2019, omdat de gemeente Maastricht nog een lopend contract heeft tot 1 januari 2019.

De hoofdduur van de overeenkomst van de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Stein is 2 jaar (24 maanden), voor de gemeente Maastricht 14 maanden. Daarna bestaan er achtereenvolgens twee optionele verlengingsmogelijkheden, telkens voor een periode van 12 maanden. Inclusief verlengingen kunnen de overeenkomsten dus lopen tot uiterlijk 1 maart 2022.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
98370000 - Begrafenis- en aanverwante diensten
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SSC Zuid-Limburg
Postadres
CBS Weg 2
Plaats
Heerlen
Postcode
6412 EZ
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Mariëlle Smeets-Leenders
E-mail
inkoop@sittard-geleen.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie aanbestedingsleidraad.

Economische en financiële draagkracht

Nvt.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer