Aankondiging van een opdracht

Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties voor diverse projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Lories
Telefoon
+32 477402946
E-mail
pio@ewi.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.ewi-vlaanderen.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283199

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283199

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Dep.+Economie%2C+Wetenschap+en+Innovatie-PIO-Consultancy-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Economie, Wetenschap en Innovatie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties voor diverse projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Referentienummer:   Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO-Consultancy-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79421000 - Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   RB16

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie wenst over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.

Het PIO loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. Gedurende deze tijd zullen er meerdere projectoproepen plaatsvinden. Voor de projectaanvragen die ontvankelijk zijn wordt een traject opgestart, waarbij PIO begeleiding en cofinanciering aanbiedt bij o.a de marktconsultatie. De aanbesteding betreft dus het sluiten van een raamovereenkomst, zoals bedoeld in art. 2,35° van de Wet Overheidsopdrachten.

(voor meer uitleg over PIO, de opdracht en de procedure zie het document dat als bijlage is opgeladen bij dit dossier en de PIO-website (http://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten)).

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   600.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   RB16

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

cf. punt II.1.4 van dit formulier

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   600.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   28

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Afhankelijk van project tot project, kan de opdracht ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden. Aangezien het om een optie gaat, is het Departement EWI (PIO) niet gehouden deze optie te lichten. Enkel op uitdrukkelijke vraag van het Departement EWI (PIO) wordt de optie gelicht.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

cf. het document dat als bijlage is opgeladen bij dit dossier.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De indiener toont zijn economische en financiële draagkracht aan door het voorleggen van:

• Een (recente) bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener.
Betreffende bankverklaring mag niet langer dan 30 kalenderdagen voor de datum van het indienen van de kandidaatstelling gedateerd zijn.

• Een ondertekende verklaring betreffende de maximale grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties.

Indien de economische en financiële draagkracht onvoldoende aangetoond kunnen worden op basis van bovenstaande criteria kan de overheid beslissen de jaarrekeningen te controleren op solvabiliteit. Voor de Belgische kandidaat zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen via Digiflow. Indien de overheid beslist de jaarrekeningen op solvabiliteit na te kijken, dienen de schuldgraad, de financiële onafhankelijkheidsgraad en zelffinancieringsgraad voor de laatste drie jaar samen een solide solvabiliteit aan te tonen.

Eventuele minimumeisen:

• De grootte van de opdracht die de indiener kan uitvoeren zonder het tussentijds factureren van verrichte en goedgekeurde prestaties dient minimaal 10.000 euro (excl. btw) te zijn.

Opgelet: In het kader van overheidsopdrachten kunnen nooit voorschotten betaald worden.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) De indiener dient de minimumvereisten m.b.t de gevraagde relevante ervaring aan te tonen door het opgeven van een overzicht van twee referenties van gelijkaardige opdrachten, uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaar, bij verschillende opdrachtgevers.

2) De indiener dient de minimumvereisten m.b.t de gevraagde kennis aan te tonen door voor elk van de twee gevraagde kennisterreinen één referentie op te geven van een opdracht, uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waarbij de gevraagde kennis een doorslaggevende rol speelde.

3) De indiener dient de minimumvereisten m.b.t de gevraagde vaardigheden aan te tonen door voor elk van de vier gevraagde vaardigheden één referentie op te geven van een opdracht, uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waarbij de gevraagde vaardigheden een doorslaggevende rol speelden.

4) De indiener moet de deskundigheid van de drie personen, die hij tewerkstelt en die de opdrachten die aanbesteed zullen worden in het kader van het PIO kunnen uitvoeren, minimaal aantonen aan de hand van de CV’s van deze personen. Indien de verantwoordelijke/contactpersoon die over de nodige beslissingsbevoegdheid beschikt voor het dagelijks bestuur van de opdracht, niet één van de twee bovenvermelde personeelsleden is, moet de CV toegevoegd worden van de persoon die deze rol zal opnemen en wel over deze beslissingsbevoegdheid beschikt. Er moet voor elk van deze personen duidelijk aangegeven worden welke rol zij zullen opnemen binnen het project.


=>Modaliteiten met betrekking tot de referenties:
De indiener dient de referenties op te geven in termen van:
• de beschrijving van de opdracht,
• de belangrijkste doelstellingen,
• de gehanteerde aanpak/methodologie,
• de opdrachtgever,
• de belangrijkste resultaten.
Tevens dient bij elke referentie een contactpersoon te worden opgegeven waar inlichtingen betreffende de uitvoering van de opdracht in kwestie kunnen worden ingewonnen.


=>Opgelet:
- In totaal mogen maximaal 10 referenties opgenomen worden in het overzicht die de indiener als het meest relevant beschouwt. De aanbestedende overheid zal bij de beoordeling van de kandidaatstelling in ieder geval enkel rekening houden met de tien eerst vermelde referenties.

- Eénzelfde referentie kan zowel gebruikt worden om gevraagde ervaring en/of kennis en/of vaardigheden aan te tonen.

- Indien de personeelsleden die voorgesteld worden in het kader van de vereiste deskundigheid, deze deskundigheid opgebouwd hebben tijdens 1 of meerdere van de vermelde referenties, moet dit duidelijk aangegeven worden.

De kandidaat voegt de vereiste bewijsstukken toe aan de aanvraag tot deelneming.

Eventuele minimumeisen:

1) De indiener beschikt over relevante ervaring met het voorbereiden, coördineren, begeleiden en opvolgen van open marktconsultaties in een innovatieve omgeving, opgedaan in twee met succes afgeronde opdrachten uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaar bij verschillende opdrachtgevers.

2) De indiener heeft kennis verworven van:
- zowel minstens één van de transitiedomeinen of hefboom technologieën*,

- als de intellectuele eigendomsrechten;
tijdens (voor elk kennisgebied) één met succes afgeronde opdracht, uitgevoerd de afgelopen 3 jaar.

*- transitiedomeinen: circulaire economie, slim wonen en leven, zorg en welzijn 4.0, dynamische loopbaan, vlotte en veilige mobiliteit, industrie 4.0)
- hefboom technologieën: energie, ICT en bio-based

3) De indiener heeft vaardigheden verworven op het vlak van:
- de opmaak van een 'state of the art',
- proces- en projectmanagement,
- het faciliteren en modereren van vergaderingen en mogelijke conflictsituaties,
- rapportering;
tijdens (voor elke vaardigheid) één met succes afgeronde opdracht, uitgevoerd de afgelopen 3 jaar.

4) De indiener moet tenminste drie personeelsleden tewerkstellen die over de juiste deskundigheid (=ervaring, kennis en vaardigheden) beschikken om één van de opdrachten die aanbesteed zullen worden in het kader van het PIO kwalitatief uit te voeren.
Er moet tevens één persoon zijn die kan aangeduid worden als verantwoordelijke/contactpersoon en over de nodige beslissingsbevoegdheid beschikt voor het dagelijks bestuur van de opdracht. Indien dit niet één van de twee bovenvermelde personeelsleden is, moet dit duidelijk aangegeven worden.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

cf. het opdrachtdocument dat opgemaakt zal worden in de tweede stap van de procedure en aan de hand waarvan de geselecteerde ondernemers voor het raamcontract zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen in het kader van een minicompetitie.

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   -

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   02-10-2017

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   28

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Meer informatie over de opdracht is te verkrijgen in het document dat als bijlage werd opgeladen bij dit dossier.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Watenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-09-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!