Rectificatie

Opdracht van diensten als projectauteur voor het ontwerp en de werfleiding voor “de constructie van 15 woningen en een collectieve uitrusting gelegen in de Transvaalstraat 32, 1070 Anderlecht.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stichting van Openbare Nut Community Land Trust Brussels
Nationaal identificatienummer
0501.902.051_586744
Postadres
Wielemans Ceuppenslaan, 7
Plaats
Brussel
Postcode
1190
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Anna Chiambretto
Telefoon
+32 28406149
E-mail
anna.chiambretto@cltb.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://cltb.be/fr/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329461

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht van diensten als projectauteur voor het ontwerp en de werfleiding voor “de constructie van 15 woningen en een collectieve uitrusting gelegen in de Transvaalstraat 32, 1070 Anderlecht.

Referentienummer: CLTB-18001_Transvaal-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Volledige opdracht als projectauteur.
Zie bijzonder bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007099

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijzonder bestek FR

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!