Aankondiging van een gegunde opdracht

Verlening van wetenschappelijke en technische bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General Taxation and Customs Union
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
J79 05/40
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stéphane Mail Fouilleul
Telefoon
+32 22995050
E-mail
taxud-tenders@ec.europa.eu
Fax
+32 22995444

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Belastingen en douane-unie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verlening van wetenschappelijke en technische bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane

Referentienummer:   TAXUD/2017/AO-04

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71356200 - Technische bijstandsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze oproep tot inschrijving heeft betrekking op wetenschappelijke, technische en administratieve bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane, evenals op aanverwante werkzaamheden in het kader van het Comité douanewetboek — afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.116.500,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Herziening en vertaling van chemische benamingen in de Europese douanelijst van chemische stoffen (ECICS)

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72320000 - Databasediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   De gebruikelijke kantoren van de contractant binnen de EU.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze oproep tot inschrijving heeft betrekking op wetenschappelijke, technische en administratieve bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane, evenals op aanverwante werkzaamheden in het kader van het Comité douanewetboek — afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur. Perceel 1 heeft betrekking op de herziening en vertaling van chemische benamingen in de Europese douanelijst van chemische stoffen (ECICS).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Verbetering van bemonsteringsprocedures

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   de gebruikelijke kantoren van de contractant binnen de EU.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze oproep tot inschrijving heeft betrekking op wetenschappelijke, technische en administratieve bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane, evenals op aanverwante werkzaamheden in het kader van het Comité douanewetboek — afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur. Perceel 2 behelst de verbetering van bemonsteringsprocedures.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken  / Weging:   70

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 122-246617

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TAXUD/2017/CC/144

Perceel nr.:   1

Benaming:   Herziening en vertaling van chemische benamingen in de Europese douanelijst van chemische stoffen (ECICS)

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

29-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Advanced Chemistry Development Germany GmbH
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Herriotstraße 1
Plaats
Frankfurt
NUTS-code
DE
Postcode
60528
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   485.100,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   TAXUD/2017/CC/145

Perceel nr.:   2

Benaming:   Verbetering van bemonsteringsprocedures

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

12-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SciWan Consult Sàrl
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
78, rue Principale
Plaats
Luxembourg
NUTS-code
LU
Postcode
L-9780
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   631.400,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor elk perceel kunnen aanvullende diensten worden gevraagd door de Commissie, in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in artikel 104.5 van het Financieel Reglement en in artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften, voor een maximumwaarde van 50 % van het in de raamovereenkomst toegekende bedrag.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
cfi.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
De Europese Ombudsman
Postadres
1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Plaats
Strasbourg Cedex
Postcode
67001
Land
FRANCE
Telefoon
+33 388172313
E-mail
-
Fax
+33 388179062
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Postadres
J79 05/40
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22995050
E-mail
taxud-tenders@ec.europa.eu
Fax
+32 22995444
Internetadres
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-02-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!