Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese aanbesteding brandverzekering NWO-I

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Nationaal identificatienummer
111590197
Postadres
Van Vollenhovenlaan 659
Plaats
Utrecht
Postcode
3527JP
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Lucien van der Geld
Telefoon
+31 572362240
E-mail
its@its-projects.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.nwo-i.nl

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   wetenschappelijk instituut van het NWO

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese aanbesteding brandverzekering NWO-I

Referentienummer:   17.0953.JvN

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66515000 - Verzekeringen tegen schade of verlies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor een brandverzekering (dat wil zeggen: Uitgebreide Gevarenverzekering op basis van NBUG 2006 (zie: https://www.vnab.nl/nl-NL/Kennis-1/Modelvoorwaarden-en-clausules) en aanvullende dekkingen, zoals: verlies aan inkomsten en extra kosten) ten behoeve van de eigendommen van NWO-I.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Utrecht.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Om commerciële redenen wordt dit niet bekend gemaakt.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   De overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar met een optionele verlenging van drie maal 12 maanden en zal naar verwachting ingaan per 31 december 2017 met de optie dat de instituten die nog nader tot de Aanbestedende dienst zullen toetreden (te weten: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON), op een nader te bepalen datum kunnen instappen. De nader te bepalen datum kan afhangen van de afloop van de huidige polissen en/of eventuele opzeggingsdata en/of vervaldata (als er sprake is dat de polis automatisch wordt beëindigd als de rechtspersoon ophoudt te bestaan). Het is de bedoeling dat aflopende contracten instromen op het nieuwe contract per contractvervaldatum.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 154-319769

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   -

Benaming:   Europese aanbesteding brandverzekering NWO-I

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

13-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Zurich Insurance plc, Nederlands Bijkantoor
Nationaal identificatienummer
27293233
Postadres
Muzenstraat 31
Plaats
'S-Gravenhage
NUTS-code
NL
Postcode
2511VW
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 704184184
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Nationaal identificatienummer
08053410
Postadres
Laan van Malkenschoten 20
Plaats
Apeldoorn
NUTS-code
NL
Postcode
7333 NP
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 555796643
E-mail
Tenderdesk@achmea.nl
Fax
+31 555795879
Internetadres
http://www.achmea.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Aanbestedende dienst heeft bij de definitieve opdrachtwaarde een fictief bedrag van € 1,00 ingevuld, omdat de definitieve opdrachtwaarde niet bekend is en bovendien in de aanbestedingsstukken is opgenomen dat informatie afkomstig van de inschrijver, waarvan de opdrachtgever de vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk wordt behandeld.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Midden-Nederland
Postadres
Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats
Utrecht
Postcode
3511 EX
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 883611740
E-mail
Civiel.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Fax
+31 883610480
Internetadres
http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   10 kalenderdagen na dagtekening voorlopige selectiebeslissing; 20 kalenderdagen na Dagtekening voorlopige gunningsbeslissing.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!