Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

2015-1-037 - Levering van elektriciteit en aardgas aan de bpost-gebouwen en gebouwen van bpost-filialen.

2015-1-037 - Levering van 100 % groene elektriciteit en levering van aardgas aan de bpost-gebouwen en gebouwen van bpost-filialen in heel België.

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
12-11-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcentrum, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Pauwels Frank Philippe

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Kan worden uitgesloten, de kandidaat die zich bevindt in één van de gevallen opgesomd in artikel
66, §2, 1° - 7° van het koninklijk besluit van 16 j uli 2012. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd
aan te tonen:
1) dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale
zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012.
2) dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen en taksen overeenkomstig de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om de volgende documenten en/of attesten bij zijn
kandidatuurstelling te voegen:
Bijlage 1: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt
dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
Bijlage 2A: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt
dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn directe belastingen,
overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
Bijlage 2B: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt
dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn indirecte belastingen (taksen), overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de leverancier moet worden aangetoond door:
- Bijlage 3: Passende bankverklaring.
- Bijlage 4: Door een Duns & Bradstreet rapport of enige ander rapport waarbij dezelfde financiële inlichtingen (ten minste Sales, Profit Ratio & Solvability) kunnen
worden gestaafd.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de kandidaat moet worden bewezen:
Bijlage 5: De leveringsvergunningen die de kandidaat heeft bekomen voor volgende gewesten: het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het
Waalse Gewest. Eventuele andere vergunningen noodzakelijk om de leveringen, die voorwerp van deze
opdracht uitmaken, mogelijk te maken.
Bijlage 6: De toegangscontracten die de kandidaat heeft afgesloten met de verschillende distributienetbeheerders in volgende gewesten:
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest
en het Waalse Gewest.
Bijlage 7: De referenties van gelijkaardige leveringen
gedurende de laatste 3 jaar, met opgave van de publiek- of privaatrechtelijke personen waarvoor zij bestemd waren, het verbruik, het aantal sites, de data
en de namen en de telefoonnummers van de betrokken
contactpersonen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!