Evropska komisija
Aankondiging van een opdracht

Tehnična pomoč pri izvedbi gradbenih projektov na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov.

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
CSM 1 05/P001
Kraj
Bruxelles
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+32 22960570

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://ec.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Tehnična pomoč pri izvedbi gradbenih projektov na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov.

Referenčna številka dokumenta:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   71000000 - Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Cilj tega naročila je zagotoviti tehnično pomoč pri izvedbi gradbenih projektov (obnova, prestrukturiranje ali (re)konstrukcija) na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   8.810.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   da

Ponudbe je treba predložiti za:   vse sklope

Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku:   -

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:   -


II.2) Opis Št. sklopa: 1

II.2.1) Naslov

Tehnična pomoč pri izvedbi gradbenih projektov na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov v Bruslju

Št. sklopa:   1

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   71200000 - Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Bruselj in okolica.

II.2.4) Opis javnega naročila

Zagotavljanje tehnične pomoči pri izvedbi gradbenih projektov (obnova, prestrukturiranje ali (re)konstrukcija) na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov, ki večinoma zajemajo stavbe, ki jih zaseda ali upravlja Evropska komisija v Bruslju, a tudi stavbe drugih institucij ali organov EU, s katerimi ima Komisija sklenjen sporazum o ravni storitve; te se lahko nahajajo drugje znotraj EU.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   6.410.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

-


II.2) Opis Št. sklopa: 2

II.2.1) Naslov

Tehnična pomoč pri izvedbi gradbenih projektov na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov v Karlsruheju

Št. sklopa:   2

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   71200000 - Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Karlsruhe.

II.2.4) Opis javnega naročila

Zagotavljanje tehnične pomoči pri izvedbi gradbenih projektov (obnova, prestrukturiranje ali (re)konstrukcija) na področju inženiringa, arhitekture in nadzora stroškov, ki večinoma zajemajo stavbe Evropske komisije v Karlsruheju (Nemčija), ki jih zaseda Skupno raziskovalno središče (JRC) in ki jih ureja jedrski regulativni okvir.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   2.400.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

-


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I k specifikacijam – „Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti“.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Opomba: uspešni ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   ne

Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— kopijo finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za pretekla 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če finančna poročila ali izjava izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodatno dokumentacijo, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,

— poročilo o skupnem letnem prometu v preteklih 3 poslovnih letih.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

da bi bili izbrani, morajo ponudniki zagotoviti dokazilo o povprečnem skupnem letnem prometu v višini 3 200 000 EUR za sklop 1 in 1 200 000 EUR za sklop 2. V primeru, da ponudnik odda ponudbo za 2 sklopa, mora povprečni skupni letni promet znašati najmanj 4 000 000 EUR.

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   ne

Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— informacije o izobrazbi in poklicnih kvalifikacijah (življenjepise) svojih članov osebja ter o njihovih poklicnih izkušnjah.

Dokazila: ponudnik mora zagotoviti življenjepise za vsak profil, ki potrjujejo pridobljene diplome (priložiti je treba kopijo), stopnjo zaključenega študija in poklicne izkušnje.

Vključiti je treba tudi potrdilo, ki dokazuje najvišjo doseženo raven jezikovnega znanja,

— seznam glavnih izvedenih storitev ter dodatnih storitev, izvedenih v povezavi z naročilom (za sklop 1: tehnična pomoč in svetovanje pri izvedbi gradbenih projektov, za sklop 2: tehnična pomoč in svetovanje pri izvedbi gradbenih projektov, ki jih ureja jedrski regulativni okvir) v preteklih 3 letih, vključno z informacijami o zneskih, datumih in kontaktnih podatkih javnih ali zasebnih prejemnikov,

— certifikat upravljanja kakovosti (npr. ISO 9001 ali enakovredno), v primeru, da ponudnik nima dostopa do teh certifikatov ali jih ne more pridobiti do predpisanega časovnega roka, pa druga dokazila o enakovrednih ukrepih zagotavljanja kakovosti, ki jih je sprejel ponudnik sam.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

da bi bili izbrani, morajo ponudniki dokazati, da razpolagajo z osebjem z naslednjimi profili:

(A) profili za oba sklopa, 1 in 2:

— arhitekt ali inženir (z magistrsko izobrazbo) z 10 leti izkušenj v okviru profila „projektni vodja na področju arhitekture ali gradbenega inženiringa“,

— arhitekt (z magistrsko izobrazbo) s 5 leti izkušenj z načrtovanjem in nadzorom gradbenih del, povezanih s pisarnami,

— inženir gradbenih storitev (z magistrsko izobrazbo) z vsaj 5 leti izkušenj na tem področju,

— nadzornik stroškov (z magistrsko izobrazbo: inženir, arhitekt, nadzornik ali enakovredno kvalificiran poklic s področja gradnje ali gradbeništva) z vsaj 5 leti izkušenj z upravljanjem stroškov, časa gradnje in gradbenih količin, povezanih z gradbenimi, gradbeniškimi in obnovitvenimi projekti, ki je registriran pri belgijski zvezi nadzornikov stroškov (UBQS), Evropskem odboru gradbenih ekonomistov (CEEC) ali enakovredni ustanovi;

(B) profila za sklop 1:

— načrtovalec (z magistrsko izobrazbo: arhitekt ali gradbeni inženir ali enakovredno kvalificiran poklic s področja gradnje ali gradbeništva), certificiran in/ali usposobljen za načrtovanje. Vsaj 5 let izkušenj s tega področja,

— vodja informacijskega modeliranja gradenj (Building Information Modelling – BIM) z vsaj 5 leti izkušenj z vodenjem gradbenih projektov in 2 letoma izkušenj kot vodja BIM,

(C) profili za sklop 2:

— električni inženir, specializiran za visokonapetostno električno energijo, s 5 leti poklicnih izkušenj z izvedbo projektov, povezanih z visoko napetostjo, in pripravo načrtov distribucije energije ter 1 letom poklicnih izkušenj v jedrskem sektorju. Odlično poznavanje VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – nemških pravnih smernic na področju gradenj) in HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – nemških pravnih smernic, ki določajo različne stopnje pristojbin). Znanje nemščine – najmanj potrjena raven C1,

— električni inženir za avtomatizacijo in komunikacije s 5 leti poklicnih izkušenj z gradbenimi storitvami in opravljanjem projektov, povezanih s komunikacijami in avtomatizacijo, vključno z 1 letom izkušenj v jedrskem sektorju. Dobro poznavanje VOB in HOAI. Znanje nemščine – najmanj potrjena raven C1,

— procesni inženir za prezračevalno tehnologijo s 5 leti poklicnih izkušenj z gradbenimi storitvami in opravljanjem projektov, povezanih s prezračevanjem, hlajenjem in upravljanjem temperature, vključno z 1 letom izkušenj v jedrskem sektorju. Dobro poznavanje VOB in HOAI. Znanje nemščine – najmanj potrjena raven C1,

— procesni inženir, specializiran za tehnologije nadzora nad prezračevanjem, s 5 leti poklicnih izkušenj z gradbenimi storitvami in opravljanjem projektov, povezanih z avtomatizacijsko tehnologijo in avtomatizacijo stavb, vključno z 1 letom izkušenj v jedrskem sektorju. Dobro poznavanje sistemov Siemens WinCC, Siemens PCS7 in Siemens ProTool. Znanje nemščine – najmanj potrjena raven C1.

Da bi bili izbrani, morajo ponudniki predložiti dokazila:

za sklop 1:

— o vsaj 3 nalogah v okviru gradbenih projektov, pri čemer vrednost posameznega presega 10 000 000 EUR,

— o vsaj 3 nalogah v okviru gradbenih projektov, pri čemer znaša vrednost posameznega od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR;

za sklop 2:

— o vsaj 3 nalogah v okviru gradbenih projektov, ki jih ureja jedrski regulativni okvir, pri čemer vrednost posameznega presega 10 000 000 EUR,

— o vsaj 3 nalogah v okviru gradbenih projektov, ki jih ureja jedrski regulativni okvir, pri čemer znaša vrednost posameznega od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

-

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti:   da

Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:   3

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   16-10-2017

Lokalni čas:   17:30

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   6

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:   20-10-2017

Lokalni čas:   10:00

Kraj:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   1 uradno pooblaščen predstavnik na ponudnika lahko sodeluje na odpiranju ponudb (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB.02.002 Javna naročila (glejte podatke o naslovu v točki I.1) najpozneje 2 delovna dni pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   da

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   36 mesecev po oddaji.

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Zainteresirane strani so vabljene k registraciji na spletnem mestu. Prek spletnega sistema za javna naročila bodo nato obveščene o kakršnih koli posodobitvah glede tega javnega razpisa. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki na spletnem mestu ne zasledijo dodatnih informacij o tem javnem razpisu.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjenem spletnem mestu. Papirna različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in posluje na okolju prijazen način. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.

(2) Okvirno naročilo bo imelo začetno trajanje 2 let (24 mesecev), in sicer od datuma začetka veljavnosti, in se lahko s tihim sporazumom podaljša dvakrat, vsakič za dodatno obdobje 1 leta (12 mesecev), najdaljše trajanje torej zanaša 4 leta (= 2+1+1).

(3) V obdobju 3 let od izvedbe začetnega naročila bo naročnik lahko uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu za storitve, podobne tistim, ki bodo dodeljene stranki, ki ji bo naročnik oddal to javno naročilo.

(4) Za nadaljnje informacije o sodelovanju pri povabilih k oddaji ponudb ter v poteku postopkov javnih naročil za OIB glejte „Vodnik za ponudnike“ in brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, ki sta dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov
rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

08-08-2017