Európsky parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Aankondiging van een gegunde opdracht

Poskytovanie špecializovaných služieb na prepravu muzeálnych predmetov

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európsky parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue Wiertz 60
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Poskytovanie špecializovaných služieb na prepravu muzeálnych predmetov

Referenčné číslo:   -

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   60100000 - Služby cestnej dopravy

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Služby vyžadované Domom európskej histórie v Bruseli sa týkajú všetkých alebo časti z nižšie uvedených služieb:
1) plánovanie prepravy do Domu európskej histórie a z neho,
2) balenie predmetov,
3) špecializované dopravné služby,
4) manipulačné kuriérske služby,
5) súvisiace služby (colné vybavenie atď.).

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   áno

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   1.500.000,00

Mena:   EUR


II.2) Opis Časť č.: 1

II.2.1) Názov

Projekty malého rozsahu / preprava v kontinentálnej Európe

Časť č.:   1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   60100000 - Služby cestnej dopravy
60420000 - Nepravidelné letecké dopravné služby
63120000 - Skladovanie a vyhľadávanie
63712000 - Pomocné služby pre cestnú dopravu
63524000 - Pripravovanie dopravných dokumentov
79223000 - Služby colného agenta
63521000 - Služby agentúr pre nákladnú dopravu

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Všetky európske krajiny.

II.2.4) Opis obstarávania

— opatrenia týkajúce sa prepravy zahŕňajúce projekty malého rozsahu, a/alebo
— preprava v kontinentálnej Európe.
Medzi ne patrí:
— jednoduchá preprava z miesta na miesto,
— preprava medzi rôznymi pracoviskami Domu európskej histórie,
— malá výstava.
Preprava bude zahŕňať určité plánovanie, zvažovanie časových harmonogramov a príležitostnú koordináciu sprievodných kuriérov požičiavateľov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   20

Kritérium kvality - Názov:   pozri špecifikácie  / Relatívna váha:   80

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


II.2) Opis Časť č.: 2

II.2.1) Názov

Projekty väčšieho rozsahu / preprava v kontinentálnej Európe a svetová preprava

Časť č.:   2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   60100000 - Služby cestnej dopravy
60420000 - Nepravidelné letecké dopravné služby
63120000 - Skladovanie a vyhľadávanie
63524000 - Pripravovanie dopravných dokumentov
63712000 - Pomocné služby pre cestnú dopravu
79223000 - Služby colného agenta
63521000 - Služby agentúr pre nákladnú dopravu

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Z celého sveta do a z Bruselu.

II.2.4) Opis obstarávania

— opatrenia týkajúce sa prepravy zahŕňajúce cestnú, námornú a leteckú nákladnú dopravu na jednorazovú prepravu väčšieho rozsahu, alebo
— výstavné projekty, ako medzinárodne zapožičanie s väčším množstvom kuriérov, niekoľkomesačné podrobné plánovanie vopred, bezpečnostné opatrenia a zvažovanie časových harmonogramov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   20

Kritérium kvality - Názov:   pozri špecifikácie  / Relatívna váha:   80

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2019/S 147-360912

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   -

Časť č.:   1

Názov:   Projekty malého rozsahu / preprava v kontinentálnej Európe

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

05-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Art On The Move, a division of Arexmo
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
-
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   500.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   500.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   -

Časť č.:   1

Názov:   Projekty malého rozsahu / preprava v kontinentálnej Európe

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

05-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Hizkia Van Kralingen
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Den Haag
Kód NUTS
NL332
PSČ
-
Štát
NEDERLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   500.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   500.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   -

Časť č.:   2

Názov:   Projekty väčšieho rozsahu / preprava v kontinentálnej Európe a svetová preprava

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 2

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

05-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Hizkia Van Kralingen
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Den Haag
Kód NUTS
NL332
PSČ
-
Štát
NEDERLAND
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetová adresa
-

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
Európsky ombudsman
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Strasbourg
PSČ
-
Štát
FRANCE
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   -

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

23-03-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-