Evropski odbor regij (OR)
Aankondiging van een opdracht

Namestitev merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo.

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropski odbor regij (OR)
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
rue Belliard 101
Kraj
Bruxelles
Poštna številka
1040
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
direction «Logistique», unité «Programmation, gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.cor.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   da

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Namestitev merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo.

Referenčna številka dokumenta:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   38550000 - Števci

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Blago

II.1.4) Kratek opis

Evropski odbor regij namerava podpisati okvirno pogodbo za dobavo, namestitev in zagon merilnih sistemov za elektriko, toplotno energijo in vodo za opremo za proizvodnjo toplote in hlajenje ter za opremo za distribucijo elektrike, plina in vode v vseh stavbah, ki jih zasedata Evropski odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, v Bruslju.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   740.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   38421100 - Števci za vodo

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Bruselj, Belgija.

II.2.4) Opis javnega naročila

Zgolj informativno, naročilo bi vključevalo:

— napeljavo za merjenje elektrike: približno 137 kosov,

— napeljavo za merjenje vode: približno 15 kosov,

— napeljavo za merjenje toplote: približno 8 kosov,

— napeljavo za merjenje plina: približno 0 kosov

(skupno število števcev, ki jih je treba namestiti: 160 kosov),

— programski in informacijski prenosi, ki jih je treba predvideti (vključno z novimi števci, ki jih je treba namestiti): približno 192 kosov,

— programski in informacijski prenosi, ki jih je treba predvideti (vključno z novimi števci, ki jih je treba namestiti): približno 21 kosov,

— programski in informacijski prenosi, ki jih je treba predvideti (vključno z novimi števci, ki jih je treba namestiti): približno 22 kosov,

— programski in informacijski prenosi, ki jih je treba predvideti (vključno z novimi števci, ki jih je treba namestiti): približno 5 kosov

(skupno število programskih in informacijskih prenosov, ki jih je treba predvideti (vključno z novimi števci, ki jih je treba namestiti): 240).

Ta pogodba bo zajemala izvedbo zlasti naslednjih storitev; seznam ni izčrpen:

— popis inventarja na kraju samem,

— dela, ki bodo vključevala izolacijske in cevovodne modifikacije,

— namestitev opreme za merjenje elektrike,

— namestitev opreme za merjenje toplote,

— namestitev opreme za merjenje vode,

— namestitev opreme za merjenje plina,

— sanacija obstoječih hidravličnih tokokrogov,

— električna dela,

— programiranje,

— preskusne in zagonske operacije,

— končno čiščenje.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   740.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   da

Opis podaljšanj:   glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Predvideno število kandidatov:   10

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   število kandidatov ni omejeno.

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   da

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Omejeni postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom:   da

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   07-09-2017

Lokalni čas:   -

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   6

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:  

Lokalni čas:   -

Kraj:   -

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

31-07-2017