Европейска комисия
Aankondiging van een opdracht

Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
CSM 1 05/P001
Град
Bruxelles
Пощенски код
1049
код NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Телефон
+32 22986989
Електронна поща
[email protected]
Факс
+32 22960570

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://ec.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване.

Референтен номер:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   71000000 - Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Целта на тази поръчка е да се осигури техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти (реновиране, повторно разработване или (ре)конструкция) в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   8.810.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   да

Оферти могат да бъдат подавани за :   всички обособени позиции

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:   -

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:   -


II.2) Описание Обособена позиция №: 1

II.2.1) Наименование

Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване в Брюксел

Обособена позиция №:   1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   71200000 - Архитектурни и свързани с тях услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Основно място на изпълнение:   Брюксел и неговите околности.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Осигуряване на техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти (реновиране, повторно разработване или (ре)конструкция) в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване, основно обхващащо сградите, които са заети или управлявани от Европейската комисия в Брюксел, но също така и тези на други институции на ЕС, с които Комисията е сключила споразумение за ниво на услугите; те могат да бъдат на всяко друго местоположение на територията на ЕС.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   6.410.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   да

II.2.14) Допълнителна информация

-


II.2) Описание Обособена позиция №: 2

II.2.1) Наименование

Техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване в Карлсруе

Обособена позиция №:   2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   71200000 - Архитектурни и свързани с тях услуги

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Основно място на изпълнение:   Карлсруе.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Осигуряване на техническа подкрепа при осъществяването на строителни проекти (реновиране, повторно разработване или (ре)конструкция в областта на инженерството, архитектурата и количественото остойностяване, основно обхващащо сградите на Европейската комисия в Карлсруе (Германия), които са заети от Съвместния изследователски център (JRC) и са предмет на регулаторната рамка за ядрена безопасност.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   2.400.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   да

II.2.14) Допълнителна информация

-


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към спецификациите.

Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.

NB: в случай че поръчката бъде възложена на обединения, те трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи допълнителна документация като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,

— отчет за общия годишен оборот за последните 3 финансови години.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за да бъдат избрани, оферентите трябва да представят доказателство за среден общ годишен оборот от 3 200 000 EUR за партида 1 и 1 200 000 EUR за партида 2. Ако оферентът подава оферти за 2-те партиди, средният общ годишен оборот, който ще бъде взет под внимание, е най-малко 4 000 000 EUR.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— образователни и професионални квалификации (автобиографии) на персонала на оферента, както и техния професионален опит.

Източници на доказателства: оферентът трябва да представи автобиографии за всеки профил, потвърдени чрез придобитите дипломи (трябва да бъде включено копие), нивото на завършеното следване и професионалния опит.

Освен това трябва да бъде включен и сертификат, демонстриращ най-високото ниво на езикови познания,

— списък с основните предоставени услуги, както и допълнителни услуги, предоставени във връзка с поръчката (за партида 1: техническа подкрепа и консултации за осъществяване на строителни проекти, за партида 2: техническа подкрепа и предоставени съвети при осъществяване на строителни проекти, предмет на регулаторната рамка за ядрена безопасност) през последните 3 години, включително данни относно стойностите, датите и данни за контакт на публичните или частни получатели,

— сертификат за управление на качеството (например ISO 9001 или еквивалентен) или, ако оферентът няма достъп до подобни сертификати или няма възможност да ги получи в рамките на зададения срок, друго доказателство за еквивалентни мерки за гарантиране на качеството, предприети от него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за да бъдат избрани, оферентите трябва да докажат, че разполагат с персонал със следните профили:

A) профили както за партида 1, така и за партида 2:

— архитект или инженер (с ниво на образование магистър) с 10 години опит за профил „ръководител на проект в областта на архитектурното или строителното инженерство“,

— архитект (с ниво на образование магистър) с 5 години опит в областта на проектирането или надзора на строителни дейности на офис сгради,

— инженер в областта на строителните услуги (с ниво на образование магистър) с най-малко 5 години опит в тази област,

— специалист в областта на количественото остойностяване (с ниво на образование магистър: инженер, архитект, земемер или еквивалентна квалификация в областта на строителството или строителното инженерство) с най-малко 5 години опит в управлението на разходи, време и качество в строителните работи във връзка с проекти за строителство, строително инженерство и реновиране, и регистрирани в Белгийския съюз на специалистите в областта на количественото остойностяване (UBQS), Европейския комитет на строителните икономисти (CEEC) или еквивалентни;

Б) профили, специфични за партида 1:

— програмист (с ниво на образование магистър: архитект или строителен инженер или еквивалентна квалификация в областта на строителството или инженерното строителство), сертифициран и/или квалифициран в програмиране. Най-малко 5 години опит в тази област,

— мениджър по моделиране по информация за сградата (BIM) (инженер или архитект, с ниво на образование магистър) с най-малко 5 години опит в управлението на строителни проекти и 2 години като мениджър BIM;

В) профили, специфични за партида 2:

— електроинженер, специализиран в работа с високоволтажно електричество, с 5 години професионален опит при изпълнението на проекти, включващи работа с висок волтаж, и при съставянето на схеми за електроразпределение, и 1 година професионален опит в ядрения сектор. Задълбочени познания по VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – Германски законови разпоредби за строителство) и HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – Германски законови разпоредби, излагащи различните нива на хонорари). Отлично владеене на немски език – най-малко ниво C1, удостоверено,

— електроинженер в областта на автоматизацията и комуникациите с 5 години професионален опит в областта на строителните услуги и при изпълнението на проекти за комуникация и автоматизация, включително 1 година в ядрения сектор. Задълбочени познания по VOB и HOAI. Отлично владеене на немски език – най-малко ниво C1, удостоверено,

— инженер в областта на процесите, свързани с вентилационни технологии, с 5 години професионален опит в областта на строителните услуги и при изпълнението на проекти за вентилация, охлаждане и контрол на температурата, включително 1 година в ядрения сектор. Задълбочени познания по VOB и HOAI. Отлично владеене на немски език – най-малко ниво C1, удостоверено,

— инженер в областта на процесите, специализиран в технологиите за вентилационен контрол, с 5 години професионален опит в областта на строителните услуги и при изпълнението на проекти, включващи технологии за автоматизация и автоматизация в строителството, включително 1 година в ядрения сектор. Задълбочени познания по системите Siemens WinCC, Siemens PCS7 и Siemens ProTool. Отлично владеене на немски език – най-малко ниво C1, удостоверено.

За да бъдат избрани, оферентите трябва да могат да представят доказателства:

за партида 1:

— от поне 3 задания за строителни проекти, всяко със стойност, надвишаваща 10 000 000 EUR,

— от поне 3 задания за строителни проекти, всяко със стойност между 1 000 000 EUR и 10 000 000 EUR;

за партида 2:

— от поне 3 задания за строителни проекти, предмет на регулаторната рамка за ядрена безопасност, всяко със стойност, надвишаваща 10 000 000 EUR,

— от поне 3 задания за строителни проекти, предмет на регулаторната рамка за ядрена безопасност, всяко със стойност между 1 000 000 EUR и 10 000 000 EUR.

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

-

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Рамково споразумение с няколко оператора:   да

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение:   3

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   да

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   16-10-2017

Местно време:   17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   20-10-2017

Местно време:   10:00

Място:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB.02.002 „Обществени поръчки“ писмено (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1) не по-късно от 2 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   да

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   36 месеца след възлагането.

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

1) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Les parties intéressées sont invitées à s'inscrire via le site internet. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.

2) Рамковото споразумение ще бъде с първоначална продължителност от 2 години (24 месеца) от датата на влизането му в сила и може да бъде подновено два пъти чрез мълчаливо съгласие, всеки път за допълнителен период от 1 година (12 месеца), т.е. максимална продължителност от 4 години (= 2+1+1).

3) През 3-те години, последващи сключването на първоначалния договор, възлагащият орган ще може да прилага процедура на договаряне, без предварително публикуване на обявление за поръчка за нови услуги, включващи повтарянето на подобни услуги, зададени на лицето, на което е възложена тази поръчка от възлагащия орган.

4) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес
rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 43031
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 43032100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08-08-2017