Aankondiging van een gegunde opdracht

Tenuitvoerlegging van de overkoepelende strategische onderzoeksagenda.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Defensieagentschap
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue des Drapiers 17-23
Plaats
Brussels
Postcode
B-1050
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement & Contract Unit
Telefoon
-
E-mail
procurement@eda.europa.eu
Fax
+32 25042975

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.eda.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Tenuitvoerlegging van de overkoepelende strategische onderzoeksagenda.

Referentienummer:   17.ESI.NP.002

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De contractant moet nieuwe diensten verlenen bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten die in het kader van de opdracht 15.ESI.OP.162 worden verleend (Overkoepelende strategische onderzoeksagenda en harmonisatie van strategische onderzoeksagenda‘s van CapTech) en in het bijzonder met betrekking tot de volgende te leveren producten:

— D2.1. verslag over de bevindingen van de beoordeling van IT-tools van het EDA, en een voorstel voor de koppeling ervan,

— D3.2. samenvattingen van elke strategische onderzoeksagenda,

— D3.3 inhoud voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda,

— D2.2 architectuur voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda en strategische onderzoeksagenda‘s,

— IT-tool voor de overkoepelende strategische onderzoeksagenda, — D3.4. relevante ECP-werkruimten met een behoorlijke personeelsbezetting.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   100.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   73210000 - Advies inzake onderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   in de kantoren van de contractant en de kantoren van het EDA, zoals aangegeven in het bestek.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie II.I.4.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   00

Kwaliteitscriterium - Naam:   technische kwaliteit  / Weging:   100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   17.ESI.NP.002

Perceel nr.:   -

Benaming:   Tenuitvoerlegging van de overkoepelende strategische onderzoeksagenda

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

15-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   1

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) SA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Beatriz de Bobadilla 3
Plaats
Madrid
NUTS-code
ES
Postcode
28040
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   100.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   99.940,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   17%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   eventuele opmerkingen in verband met de aanbestedingsprocedure mogen per e-mail (procurement@eda.europa.eu) naar de aanbestedende dienst worden verstuurd. Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures is vermeld in VI.4.1 van de aankondiging van een opdracht.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie is toegestaan aangezien het gaat om nieuwe diensten die een herhaling zijn van soortgelijke diensten die zijn toevertrouwd aan de ondernemer aan wie het EDA de initiële opdracht heeft gegund: 15.ESI.OP.162 Overkoepelende strategische onderzoeksagenda en harmonisatie van strategische onderzoeksagenda's van CapTech. De nieuwe diensten zijn in overeenstemming met de initiële opdracht aangezien ze betrekking hebben op enkele van de te verlenen diensten van de initiële opdracht die is gegund na bekendmaking van een aankondiging van opdracht. Bovendien werd in sectie 2.3 van de aanbestedingsstukken van de initiële opdracht de mogelijkheid vermeld om gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht voor aanvullende opdrachten met betrekking tot diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die zijn toegekend aan de begunstigde van de opdracht.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!