Aankondiging van een opdracht

KANDIDATUURSTELLING: Opzetten van een structureel publiek privaat partnership (PPP), gericht op de ondersteuning van FARYS bij de verdere uitbouw van een marktaanbod onder het merk CREAT, op het vlak van facility services (CREAT|Facility Services).

Gemeenten, steden en diverse publieke en maatschappelijk relevante operatoren zoals ook ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden zowel operationeel als financieel geconfronteerd met steeds meer, enerzijds wettelijk of decretaal toegewezen en anderzijds maatschappelijk relevante uitdagingen. Ondersteuning hierbij samen organiseren, helpt niet alleen focussen op de kerntaken. Het kan ook een antwoord bieden op het toenemend tekort aan gespecialiseerde medewerkers en tegelijk aan deze service zuinig en toch effectief invulling geven. Dergelijke samenwerking wordt door de hogere overheid daarom ook gepromoot.
De business unit CREAT van FARYS|TMVW vond hierin haar ontstaansreden. Het antwoord slaat duidelijk aan. Inmiddels werkt FARYS|TMVW samen met meer dan 100 partners.
FARYS|TMVW wil de dienstverlening versneld uitbouwen tot een totaalaanbod, met het potentieel alle actoren, gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten, volledig en op maat te ondersteunen bij de uitvoering van hun kerntaken.
Met dit doel wordt actief op zoek gegaan naar (private) partners die het aanbod van CREAT kunnen verrijken. Met hen wordt er een structureel Publiek Privaat Partnership (PPP of P³) opgezet.
CREAT ambieert aan de samenwerking invulling te geven in diverse domeinen. Onderhavige opdracht betreft ‘facility services’.
Rekening houdend met de voorliggende vragen van (mogelijke) vennoten inzake infrastructuurbeheer, wordt via de partnerships beoogd een totale servicelijn inzake "facility services" op te zetten.
Deze servicelijn omvat o.m. volgende activiteitengroepen, gegroepeerd in clusters:
CLUSTER I
1. studie, waaronder niet-limitatief conditiemeting, energieaudit, wateraudit, investeringsanalyses, ...
2. studie, opzet en realisatie van (ecologische en economische) optimalisatietrajecten inzake energiegebruik, waterhuishouding, ruimtegebruik, ...
3. ICT-ondersteund beheer van gebouwen: opzet en onderhoud
4. beheer en coördinatie van uit te voeren werkzaamheden, projecten en/of programma's
5. ontwerp van kleine infrastructuurprojecten tot een maximum van ca. 1,25 miljoen euro, excl. btw, investeringswaarde
CLUSTER II
6. realisatie van kleine infrastructuurprojecten tot een maximum van ca. 1,25 miljoen euro, excl. btw, investeringswaarde
7. ontwerp, organisatie en beheer van bedrijfsklare kantoren, technische en logistieke, culturele, sportieve bedrijfsruimtes: werkplekorganisatie, inrichting, uitrusting, meubilair, opslagcapaciteit, netwerken, ...
8. operationele (her)inrichting van bedrijfsinfrastructuur
9. organisatie en uitvoering van verhuisopdrachten
10. organisatie, uitvoering en beheer van maintenance-opdrachten zoals, niet-limitatief: bouwtechnisch onderhoud, onderhoud van technische installaties, ... zowel in het kader van geplande en/of repetitieve werkzaamheden als wat betreft dringende interventies
CLUSTER III
11. ontwerp, uitvoering en beheer van toegangscontrole
12. opzet, uitvoering en beheer van bewakingsopdrachten
13. opzet, uitvoering en beheer van cateringopdrachten
14. organisatie, uitvoering en beheer van schoonmaak
15. organisatie, uitvoering en beheer van groenonderhoud
16. organisatie van exploitatieopdrachten zoals levering van energie, water

Publicatiedatum
27-04-2015
Deadline
28-05-2015 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen
45000000 - Bouwwerkzaamheden
98392000 - Verhuizingsdiensten
42961100 - Toegangscontrolesysteem
79713000 - Bewakingsdiensten
55500000 - Kantine- en cateringdiensten
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
77300000 - Tuinbouwdiensten
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Galle Isabel Marguerite

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Economische en financiële draagkracht

rapport "Eurogate Risico"

Vakbekwaamheid

- De inschrijver wordt gevraagd d.m.v. een omstandige nota aan te tonen een relevant aanbod binnen het werkingsgebied van FARYS|TMVW te kunnen formuleren en dit voor ten minste twee (2) clusters, telkens in minimaal vier (4) van de hierin voorziene activiteitengroepen.
- De inschrijver dient aan de hand van telkens ten minste 2 activiteitengroepen in ten minste 2 clusters in functie van het beoogde partnership te beschikken over onderstaand profiel. Deze 4 profielkenmerken dienen per activiteitengroep als geheel aangetoond te worden in de kandidatuurstelling.
1. de nodige ervaring
2. een voldoende ruim product- en/of dienstenaanbod
3. een omvangrijk, inzake kennisdomeinen voldoende gedifferentieerd, kwalitatief performant eigen capaciteitsbestand, desgevallend aangevuld met externe expertise, maar waarvan de inzetbaarheid voldoende autonoom beheersbaar is
4. een actief klantenbestand (ook binnen de publieke sector).
- De ervaring dient, in beide clusters en met betrekking tot ten minste twee (2) van de aangeboden activiteitengroepen per cluster, gestaafd te worden aan de hand van tevredenheidsattesten.
Deze tevredenheidsattesten hebben betrekking op opdrachten:
- gerealiseerd (=opgeleverd of minimaal 6 maanden in uitvoering) gedurende de laatste drie jaar, te rekenen vanaf de publicatie van deze opdracht
- met ten minste twee (2) verschillende opdrachtgevers, waarvan ten minste één (1) onderhevig is aan de wetgeving op overheidsopdrachten.
- de voorgelegde, relevante attesten vertegenwoordigen samen een gerealiseerde omzet van ten minste telkens een half (0,5) miljoen euro (excl. btw) voor clusters I en III en tweeëneenhalf (2,5) miljoen euro (excl. btw) voor cluster II.
- Om aan te tonen dat hij over de nodige capaciteit beschikt voor de uitvoering van de opdracht zal de inschrijver opgeven over welke eigen organisatie en structuur (organigram) hij beschikt en op welke externe ondersteuning hij beroep kan doen en in welke mate deze autonoom beheersbaar is. Hij zal hierbij duidelijk de relevantie aangeven voor de aangehaalde activiteitengroepen. Minimaal de in de tevredenheidsattesten opgenomen activiteitengroepen dienen hierin te worden afgedekt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!