Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop, levering en installatie van een hydraulische stapelsnijder voor de stedelijke drukkerij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop, levering en installatie van een hydraulische stapelsnijder voor de stedelijke drukkerij

Publicatiedatum
10-12-2015
Deadline
28-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79810000 - Drukkerijdiensten
42960000 - Apparatuur voor bedienings- en controlesysteem, drukkerij, grafische industrie, kantoorautomatisering en informatieverwerking
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sofie Eggermont

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

* Een lijst van werken die de afgelopen twee jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Aangezien de stad Kortrijk groot belang hecht aan ecologische criteria zal de inschrijver beschrijven in welke mate de machine beschikt over ecologische aspecten.

Eventuele minimumeisen:

nihil

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!