Aankondiging van een opdracht

Levering van aardgas en stroom 2018

Het gaat over het leveren van aardgas (+/- 91 GWh) en stroom (+/- 37 GWh)voor 2018 aan alle lidden binnen de Iris groep: UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het UKZKF, het Instituut Bordet

de ziekenhuizen Iris Zuid, en de kliniek Antoine Depage.

Publicatiedatum
06-03-2015
Deadline
20-04-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vereniging iris-aankopen
Postadres
Dejonckerstraat 46, 1060 Brussel, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan

1.Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in overeenstemming met artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011; op dit attest moet de droogstempel zijn aangebracht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Buitenlandse inschrijvers moeten aan hun offerte het attest toevoegen, gedefinieerd in art. 62 § 2, van het koninklijk besluit van 15.7.2011;

2. Bewijs van betaling van de fiscale verplichtingen van de FOD Financiën zal worden verstrekt door middel van een recente verklaring (maximaal 3 maanden), uitgegeven door de algemene administratie van de inning en de invordering

3. Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in een van de gevallen bedoeld in artikel 61 van het KB van genoemd 15 juli 2011, § 1 en § 2, 1, 2 en 3

De inschrijver zal ter beschikking van de aanbestedende instantie documenten waarmee het naar de situatie te controleren met betrekking tot de gevallen van uitsluiting als bedoeld in § § 1 en 2 van de art 61 van het KB van 15 juli 2011. Deze documenten moeten worden voorgelegd aan de aanbestedende, op aanvraag, binnen 48 uur na het bod opening.

Economische en financiële draagkracht

Er is geen enkel criterium vereist betreffende de economische of financiële capaciteit, de aanbestedende overheid gaat er van uit dat deze capaciteit verband houdt met het bekomen van een licentie voor levering, zonder hetwelk de technische capaciteit van de inschrijvers niet kanworden aangetoond.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt het volgende toe aan zijn offerte:

1. Een document dat aantoont dat hij in het bezit is, op het ogenblik van de indiening van zijn offerte, van een licentie voor levering, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2. Een verklaring op eer, waarin wordt aangegeven dat de inschrijver in het bezit is van een contract dat toegang biedt tot de verschillende distributiekanalen, vanaf dewelke de sites van deze opdracht worden

bevoorraad.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!