Europa-Kommissionen
Aankondiging van een opdracht

Teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion.

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen
CVR-nummer
-
Postadresse
CSM 1 05/P001
By
Bruxelles
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion.

Sagsnr.:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   71000000 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Formålet med denne kontrakt er at yde teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   8.810.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

Der kan afgives bud på:   alle delaftaler

Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver:   -

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:   -


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 1

II.2.1) Betegnelse

Teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion i Bruxelles

Delkontraktnr.:   1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   71200000 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hovedudførelsessted:   Bruxelles og omegn.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ydelse af teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion, der hovedsagelig omfatter bygninger, der huser eller forvaltes af Europa-Kommissionen i Bruxelles, men ligeledes bygninger for øvrige EU-institutioner eller -organer, med hvilke Kommissionen har en serviceniveauaftale. Disse kan være beliggende andre steder på EU's område.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   6.410.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 2

II.2.1) Betegnelse

Teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion i Karlsruhe

Delkontraktnr.:   2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   71200000 - Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   DE - DEUTSCHLAND

Hovedudførelsessted:   Karlsruhe.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Ydelse af teknisk bistand med udførelse af byggeprojekter (renovering, nyplanering eller (gen)opbygning) på området for teknisk, arkitektonisk og kvantitativ inspektion, der hovedsagelig omfatter de af Europa-Kommissionens bygninger i Karlsruhe (Tyskland), der huser Det Fælles Forskningscenter (JRC) og er underlagt de nukleare lovgivningsrammer.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   2.400.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   ja

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten.

NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

— kopi af regnskaber (balancer og resultatopgørelser) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren vedlægge yderligere dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende

— erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive udvalgt skal tilbudsgiverne tilvejebringe bevis på en samlet årlig gennemsnitlig omsætning på 3 200 000 EUR for parti 1 og 1 200 000 EUR for parti 2. Hvis en tilbudsgiver afgiver bud på begge partier, vil den samlede årlige gennemsnitlige omsætninger, der skal tages i betragtning, være mindst 4 000 000 EUR.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

— de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer (cv'er) for tilbudsgiverens medarbejdere samt deres faglige erfaring.

Dokumentation: Tilbudsgiveren skal fremlægge cv'er for hver profil, der bekræfter de opnåede eksamensbeviser (kopi vedlægges), afsluttet uddannelsesniveau og faglig erfaring.

Der skal endvidere vedlægges en attest, der angiver det højeste opnåede sprogniveau

— liste over de væsentligste udførte tjenester samt supplerende tjenester, der er ydet i forbindelse med kontrakten (for parti 1: teknisk bistand og rådgivning vedrørende udførelse af byggeprojekter, for parti 2: teknisk bistand og rådgivning med udførelse af byggeprojekter, der er underlagt de nukleare lovgivningsrammer) i løbet af de seneste 3 år, herunder oplysninger om beløb og datoer smat kontaktoplysninger for de offentlige eller private modtagere

— certificering af kvalitetsstyring (f.eks. ISO 9001 eller tilsvarende) eller, hvis tilbudsgiveren ikke har adgang til sådanne certificeringer eller ikke mulighed for at opnå dem inden for tidsfristen, ethvert andet bevis for tilsvarende kvalitetssikringsforbehold foretaget af tilbudsgiveren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at blive udvalgt skal tilbudsgivere dokumentere, at de har medarbejdere med følgende profiler:

A) profiler til både parti 1 og 2:

— arkitekt eller civilingeniør (uddannet på kandidatniveau) med 10 års erfaring til profilen »projektleder inden for arkitektur eller byggeteknik«

— arkitekt (uddannet på kandidatniveau) med 5 års erfaring inden for projektering af og tilsyn med opførelse af kontorbygninger

— ingeniør inden for bygningstjenester (uddannet på kandidatniveau) med mindst 5 års erfaring på området

— kvantitetstilsynsførende (uddannet på kandidatniveau: ingeniør, arkitekt, tilsynsførende eller tilsvarende kvalificering inden for bygge- og anlægsarbejder eller civilingeniørarbejde) med mindst 5 års erfaring inden for forvaltningsomkostninger, opførelsestid og kvalitet med relation til bygge-, civilingeniør- og renoveringsprojekter, og som er registreret hos den belgiske forening for kvantitetstilsynsførende, det europæiske udvalg for bygge- og anlægsøkonomer eller lignende

B) profiler, der er specifikke for parti 1:

— programmør (uddannet på kandidatniveau: arkitekt eller bygningsingeniør eller tilsvarende kvalificering inden for bygge- og anlægsarbejder eller civilingeniørarbejde), der er certificeret og/eller kvalificeret inden for programmering. Mindst 5 års erfaring på området

— forvalter af bygningsinformationsmodellering (ingeniør eller arkitekt uddannet på kandidatniveau) med mindst 5 års erfaring inden for byggeprojektforvaltning og 2 år som forvalter af bygningsinformationsmodellering

C) profiler, der er specifikke for parti 2:

— elingeniør med speciale i højspændingselektricitet med 5 års faglig erfaring inden for udførelse af højspændingsprojekter og udarbejdelse af strømforsyningsplaner og 1 års faglig erfaring i den nukleare sektor. Dybdegående viden om VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen — de tyske lovmæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder) og HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten — de tyske lovmæssige retningslinjer, der fastsætter de forskellige honorarniveauer). Udmærket tyskniveau — mindst niveau C1, certificeret

— elingeniør inden for automatisering og kommunikation med 5 års faglig erfaring i bygningstjenester og udførelse af kommunikations- og automatiseringsprojekter, herunder 1 år i den nukleare sektor. Dybdegående viden om VOB og HOAI. Udmærket tyskniveau — mindst niveau C1, certificeret

— procesingeniør inden for ventilationsteknologi med 5 års faglig erfaring i bygningstjenester og udførelse af ventilations-, køle- og temperaturkontrolprojekter, herunder 1 år i den nukleare sektor. Dybdegående viden om VOB og HOAI. Udmærket tyskniveau — mindst niveau C1, certificeret

— procesingeniør med speciale i ventilationskontrolteknologi med 5 års faglig erfaring i bygningstjenester og udførelse af automatiseringstekniske projekter og bygningsautomatiseringsprojekter, herunder 1 år i den nukleare sektor. Dybdegående viden om Siemens WinCC-, Siemens PCS7- og Siemens ProTool-systemer. Udmærket tyskniveau — mindst niveau C1, certificeret.

For at blive udvalgt skal tilbudsgivere være i stand til at fremlægge dokumentation:

for parti 1:

— for mindst 3 opgaver vedrørende byggeprojekter, hver med en værdi, der overstiger 10 000 000 EUR

— for mindst 3 opgaver vedrørende byggeprojekter, hver med en værdi mellem 1 000 000 EUR og 10 000 000 EUR

for parti 2:

— for mindst 3 opgaver vedrørende byggeprojekter, der er underlagt de nukleare lovgivningsrammer, hver med en værdi, der overstiger 10 000 000 EUR

— for mindst 3 opgaver vedrørende byggeprojekter, der er underlagt de nukleare lovgivningsrammer, hver med en værdi mellem 1 000 000 EUR og 10 000 000 EUR.

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

-

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Rammeaftale med flere aktører:   ja

Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen:   3

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   16-10-2017

Tidspunkt:   17:30

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   6

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   20-10-2017

Tidspunkt:   10:00

Sted:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises). Tilbudsgivere med ønske om at deltage skal skriftligt underrette afdeling OIB.02.002 Offentlige indkøb (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden budåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   ja

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   36 måneder efter tildeling.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Interesserede parter opfordres til at registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.

Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.

Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.

2) Rammeaftalen vil have en indledende varighed af 2 år (24 måneder) fra datoen for dens ikrafttrædelse og kan fornyes to gange efter stiltiende aftale, hver gang for en supplerende periode af 1 år (12 måneder), dvs. en varighed på højst 4 år (=2+1+1).

3) I løbet af de 3 år efter indgåelse af kontrakten kan den kontraherende myndighed uden forudgående offentliggørelse af en kontraktmeddelelse gøre brug af forhandlingsproceduren i forhold til nye ydelser, som indebærer gentagelse af lignende ydelser, der i forvejen er pålagt den part, som har fået tildelt kontrakten af den kontraherende myndighed.

4) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Den Europæiske Unions Ret
Postadresse
rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

08-08-2017