Aankondiging van een gegunde opdracht

Transport van ontwaterd en vloeibaar slib

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Waterschap Vallei en Veluwe
Nationaal identificatienummer
6513549
Postadres
Steenbokstraat 10
Plaats
Apeldoorn
Postcode
7324AX
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Frans Visser
Telefoon
+31 555272911
E-mail
bvriezenga@vallei-veluwe.nl
Fax
+31 555272704

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vallei-veluwe.nl

Adres van het kopersprofiel:   http://www.vallei-veluwe.nl

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Transport van ontwaterd en vloeibaar slib

Referentienummer:   921491

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   90513700 - Diensten voor het vervoeren van slib

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Transporten van ontwaterd slib van drie ontwateringslocaties naar vier eindverwerkingsloscaties: twee in Duitsland en twee in Nederland.

Transport van vloeibaar slib van 12 rwzi's naar 3 slibontwateringslocaties (Nederland).

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   1.000.000,00

Hoogste offerte:   2.000.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel 1: Transport ontwaterd slib

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   90513700 - Diensten voor het vervoeren van slib

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Totaal circa 67.450 ton ontwaterd slib: ca. 36.500 ton ontwaterd slib SOI Apeldoorn, ca. 15.750 ton ontwaterd slib SOI Amersfoort en ca. 15.200 ton ontwaterd slib SOI Ede naar of Kassel (DE) of Hürth (DE) of Tiel (NL) of Zutphen (NL).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteitscomponent Ontwaterd Slib  / Weging:   50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Optie om 3x met 1 jaar te verlengen, tot respectievelijk 31-10-2023, 31-10-2024 en 31-10-2025. Mogelijk krijgt vanaf 2020 een deel van het ontwaterd slib (ca. 8.500 ton) een andere bestemming dan één van de vier te genoemde eindverwerkingslocaties.


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel 2: Transport vloeibaar slib

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   90513700 - Diensten voor het vervoeren van slib

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Totaal circa 329.150 m3 van: circa 22.500 m3 slib rwzi Renkum en 35.600 m3 slib rwzi Veenendaal naar rwzi Ede; 8.000 m3 slib rwzi Brummen, 37.400 m3 slib rwzi Elburg, 11.400 m3 slib rwzi Epe, 44.000 m3 slib rwzi Harderwijk, 15.000 m3 slib rwzi Hattem, 14.000 m3 slib rwzi Heerde, 22.000 m3 slib rwzi Terwolde naar rwzi Apeldoorn; 44.000 m3 slib rwzi Nijkerk, 48.500 m3 slib rwzi Soest, 26.400 m3 slib rwzi Woudenberg naar rwzi Amersfoort.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteitscomponent vloeibaar slib  / Weging:   50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Optie om 3x met 1 jaar te verlengen, tot respectievelijk 31-10-2023, 31-10-2024, en 31-10-2025.


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 111-223339

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   2

Benaming:   Voorlopige gunning transport van slib

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

24-08-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Jan Bakker Transport B.V.
Nationaal identificatienummer
08055035
Postadres
Vreeweg 15
Plaats
"t Loo Oldebroek
NUTS-code
NL
Postcode
8095PJ
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 525631593
E-mail
info@vkeb.nl
Fax
+31 525712191
Internetadres
http://www.janbakker.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.600.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.600.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   1

Benaming:   Voorlopige gunning transport van slib

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

24-08-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Jan Bakker Transport B.V.
Nationaal identificatienummer
08055035
Postadres
Vreeweg 15
Plaats
"t Loo Oldebroek
NUTS-code
NL
Postcode
8095PJ
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 525631593
E-mail
info@vkeb.nl
Fax
+31 525712191
Internetadres
http://www.janbakker.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.600.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   1.600.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Nvt.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Gelderland
Postadres
Walburgstraat 2-4
Plaats
Arnhem
Postcode
6811 CD
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
kortgeding.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Fax
-
Internetadres
http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!