Rectificatie

Kandidatuurstelling verzekeringen Groep INTRO

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Groep INTRO
Nationaal identificatienummer
0461.936.071_580432
Postadres
C Parentéstraat 6
Plaats
Anderlecht
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 476664853
E-mail
bieke.degheest@groepintro.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.groepintro.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319355

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kandidatuurstelling verzekeringen Groep INTRO

Referentienummer: Groep INTRO-Lastenboekverzekeringen 2018/1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 85312000 - Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van volgende verzekeringscontracten:
- Arbeidsongevallen
- Burgerlijke aansprakelijkheid
- Lichamelijke ongevallen
- Materiele schade
- Alle risico’s computermaterieel
- Motorvoertuigen
- Cyber
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vermeld in het lastenboek.
Samengevoegde opdracht:
Groep Intro vzw treedt ook op voor Groep Intro Maatwerk vzw in de zin van art 38 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat Groep Intro vzw de overheidsopdracht voert in naam van het andere bestuur en optreedt als aanspreekpunt met de inschrijvers

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-525797

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Extra document toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1989 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!