Rectificatie

BIJZONDER BESTEK VOOR HET HOUDEN VAN EEN OPENBARE PROCEDURE INZAKE HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN, P&K OP DE RECYCLAGEPARKEN, INZAMELING GLAS VIA GLASBOLLEN EN NAZORG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen
Nationaal identificatienummer
0228.618.706_25701
Postadres
Meersbloem-Melden 46A
Plaats
Oudenaarde
Postcode
9700
NUTS-code
BE235 - Arr. Oudenaarde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kris Dobbelaere
Telefoon
+32 55457320
E-mail
krisdobbelaere@ivla.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ivla.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326407

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BIJZONDER BESTEK VOOR HET HOUDEN VAN EEN OPENBARE PROCEDURE INZAKE HUIS-AAN-HUISINZAMELINGEN, P&K OP DE RECYCLAGEPARKEN, INZAMELING GLAS VIA GLASBOLLEN EN NAZORG

Referentienummer: I.VL.A.-BB20181108C-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

de opdracht omvat de dienstverlening in verband met het huis aan huis ophalen van de fracties huisvuil, grofvuil, Papier en karton, Plastic Verpakkingen, Metalen Verpakkingen en Drankkartons (PMD) en tuinafval, het inzamelen en ophalen op de containerparken van Papier en Karton, het inzamelen en ophalen van glas via glasbollen en tenslotte de nazorg in het werkingsgebied van de intercommunale I.VL.A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-537396

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-565850

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Opgehaalde tonnages Huisvuil, Papier en karton en PMD per gemeente/stad en per maand voor het werkingsjaar 2017.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!