Aankondiging van een opdracht

Aanstellen studiebureau voor het verbouwen van het gemeentehuis volgens nieuw dienstverleningsconcept

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Schilde
Nationaal identificatienummer
BE 0207.501.707
Postadres
Brasschaatsebaan 30
Plaats
Schilde
Postcode
2970
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip De Clercq
Telefoon
+32 33801614
E-mail
filip.declercq@schilde.be
Fax
+32 33842803

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.schilde.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Gemeente Schilde
Nationaal identificatienummer
BE 0207.501.707
Postadres
Brasschaatsebaan 30
Plaats
Schilde
Postcode
2970
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip De Clercq
Telefoon
+32 33801614
E-mail
filip.declercq@schilde.be
Fax
+32 33842803
Hoofdadres
http://www.schilde.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/993/7E/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen studiebureau voor het verbouwen van het gemeentehuis volgens nieuw dienstverleningsconcept

Referentienummer:   2018-033/TDU

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30 te 2970 Schilde

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het huidige gemeentehuis aan de Brasschaatsebaan 30 dient te worden heringericht volgens de principes van het service designtraject dat werd door lopen met Studio Dott. In bijlage wordt het dienstverleningsconcept en de voorontwerpplannen met raming mee aangereikt.
De herinrichting zal voor een nieuw aantrekkelijk, duurzaam, toegankelijk en functioneel gemeentehuis moeten zorgen volgens het goedgekeurd dienstverleningsconcept.
Speciale aandacht zal gegeven worden aan de akoestische eigenschappen van het gebouw zowel voor de gebruikers als de klanten.
Het betreft hier een totaaltraject waar niet allen de verbouwingswerken maar ook inrichting (meubilair ed) en tijdelijke bureelconstructies dienen te worden voorzien. Aanpassingen aan de buitenaanleg zullen mogelijks ook nodig zijn
Voorwerp van deze opdracht van diensten ::
1. De opmaak van de studie en het ontwerp, bestek van de oor de verbouwing van het gemeentehuis.bouwwerken en de nodige vergunningsaanvragen en attesten.
2. EPB-regelgeving
Opmaak EPB-verslaggeving door een erkend energiedeskundige.
3. Begeleiding en controle van de werken van de goedkeuring van het lastenboek tot en met het einde van de aannemingsovereenkomst.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Projectmethodiek  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   De vakkundigheid en betrouwbaarheid van het projectteam  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   De erelonen en voorstel erelooncontract  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-01-2019

Einde:   31-12-2020

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

*Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
*een certificaat opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit blijkt dat de gemiddelde jaaromzet aan erelonen in de disciplines “Stedenbouw en Architectuur” in de laatste drie boekjaren telkens minstens 350.000 EUR bedroeg.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
* Een bewijs van ervaring in duurzaam en energiezuinig bouwen.
 een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel, een volledig gedetailleerde beschrijving, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie) met inbegrip van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijkheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Gezien de aard van de opdracht dient hieruit te blijken dat de inschrijvers de disciplines van stedenbouw en architectuur voldoende beheersen. Uit deze lijst met de bezetting moet blijken dat minimum een architect, een binnenhuisarchitect, meerdere burgerlijk of industrieel ingenieurs (specialiteit stabiliteit - bijzondere technieken o.a. elektriciteit - HVAC - akoestiek.......) aanwezig zijn binnen het bedrijf. Verder dient in het bedrijf minstens 1 veiligheidscoördinator en 1 erkende energiedeskundige, aanwezig te zijn. Indien de inschrijver niet zelf burgerlijk of industrieel ingenieurs voor de disciplines stabiliteit en de nadere bijzondere technieken in dienst heeft, dient aangegeven te worden met welke partners hij hiervoor zal samenwerken en een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van de partners voorgelegd te worden.
Voor de architect(en) zal het bewijs van inschrijving bij de Orde der Architecten, overeenkomstig de geldende regelgeving van de EU bijgevoegd worden.
 minstens 3 referentie verbouwingsprojecten uit eigen werk. Deze referenties, waarvan de studieopdracht werd uitgevoerd in de laatste 10 jaar en waarvan minstens 1 het ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 3.000.000 EUR of meer bedraagt en hiervan minstens 1 in de openbare sector, zullen beknopt worden toegelicht. Hiertoe worden per referentie volgende gegevens vermeld :
$ gegevens bouwheer, bouwjaar, bouwbudget, programma, vloeroppervlakte;
$ attest van tevredenheid van de bouwheer;
$ plannen, schetsen, foto’s;
$ toelichting krachtlijnen en visie van deze ontwerpen.
• Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
• Alle verantwoordingsstukken voor de beoordeling van de inschrijving op basis van de vooropgestelde selectie- en gunningcriteria.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   16-08-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   12-02-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   16-08-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

Plaats:   Gemeentehuis, raadzaal, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank eerste aanleg arr. Antwerpen
Postadres
Bolivarplaats 20
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!