Европейски комитет на регионите
Aankondiging van een opdracht

Монтаж на системи за измерване на електричество, енергия и обем.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейски комитет на регионите
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
rue Belliard 101
Град
Bruxelles
Пощенски код
1040
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
direction „Logistique“, unité „Programmation, gestion financière et contractuelle“
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.cor.europa.eu

Адрес на профила на купувача:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   да

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Монтаж на системи за измерване на електричество, енергия и обем.

Референтен номер:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   38550000 - Измервателни уреди

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Европейският комитет на регионите възнамерява да подпише рамков договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за измерване на електричество, енергия и обем за оборудване за производство на топлинна енергия и оборудване за охлаждане, както и оборудване за разпределение на електроенергия, газ и вода във всички сгради в Брюксел, заети от Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   740.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   38421100 - Водомери

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   Брюксел, Белгия.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Само за информация, поръчката ще включва:

— монтаж на електромери: приблизително 137 броя,

— монтаж на уреди за измерване на обем: приблизително 15 броя,

— монтаж на калориметри: приблизително 8 броя,

— монтаж на газомери: приблизително 0 броя

(общ брой на уредите за измерване, които трябва да бъдат монтирани: 160 броя),

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 192 броя,

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 21 броя,

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 22 броя,

— програмиране и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): приблизително 5 броя

(общ брой програмирания и обмен на информацията, които трябва да бъдат планирани (включително нови уреди за измерване, които ще бъдат монтирани): 240).

Изпълнението на настоящата поръчка ще включва по-конкретно следните услуги; този списък обаче не е изчерпателен:

— инвентаризация на обектите,

— дейности, включващи изолация и модификация на тръбопроводите,

— монтаж на уреди за измерване на електричество,

— монтаж на калориметрични уреди,

— монтаж на уреди за измерване на обем,

— монтаж на уреди за измерване на газ,

— дейности за възстановяване на съществуващите хидравлични вериги,

— електрически дейности,

— дейности по програмиране,

— операции по изпитване и въвеждане в експлоатация,

— окончателно почистване.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   740.000,00

Валута:   EUR

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   48

Тази поръчка подлежи на подновяване:   да

Описание на подновяванията:   моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3.

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Очакван брой кандидати:   10

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   няма ограничение за броя на кандидатите.

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   да

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3.

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   да

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Ограничена процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   да

Рамково споразумение с един оператор:   да

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   07-09-2017

Местно време:   -

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:  

Местно време:   -

Място:   -

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   -

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд
Пощенски адрес
rue du Fort Niedergrünewald
Град
Luxembourg
Пощенски код
2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 43032100
Интернет адрес
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31-07-2017