Aankondiging van een opdracht

Project Ecotron: perceel 5, elektriciteit

De aanneming heeft tot doel de volledige uitvoering van alle werken én leveringen van materialen vermeld
in het bestek, om het perceel “elektriciteit” van het project te realiseren.
Dit dient te geschieden volgens de aanduidingen van de plannen, het bijzonder bestek met de detailtekeningen
en de onderrichtingen die tijdens de uitvoering door de architect en de ontwerper zullen verstrekt worden.

Publicatiedatum
30-04-2015
Deadline
03-06-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Postadres
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
? niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen
van geld
? niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
? geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie
aanhangig is tegen hem;
? niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
? bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
? zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot
deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige
fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest
heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de
aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli
2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van werken (minimaal 3) die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten
die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en
ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door
hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze
attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts
wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed
einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan
de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: perceel 5: categorie P1, klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!