Komisja Europejska
Aankondiging van een opdracht

Pomoc techniczna w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
CSM 1 05/P001
Miejscowość
Bruxelles
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Tel.
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Faks
+32 22960570

Adresy internetowe

Główny adres:   http://ec.europa.eu

Adres profilu nabywcy:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

adresem podanym powyżej

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   -

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Pomoc techniczna w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów

Numer referencyjny:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pomocy technicznej w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości (modernizacja, remont, przebudowa lub budowa) dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT:   8.810.000,00

Waluta:   EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   tak

Oferty można składać w odniesieniu do:   wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi:   -

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:   -


II.2) Opis Część nr: 1

II.2.1) Nazwa

Pomoc techniczna w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów w Brukseli

Część nr:   1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   71200000 - Usługi architektoniczne i podobne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Bruksela i okolice.

II.2.4) Opis zamówienia

Świadczenie usług pomocy technicznej w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości (modernizacja, remont, przebudowa lub budowa) dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów głównie w odniesieniu do budynków zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję w Brukseli, ale również budynków innych instytucji europejskich lub organów Unii Europejskiej, z którymi Komisja jest związana umową gwarancji jakości świadczonych usług („Service Level Agreement” — SLA), które mogą znajdować się w innych miejscach na terytorium Unii Europejskiej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   6.410.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


II.2) Opis Część nr: 2

II.2.1) Nazwa

Pomoc techniczna w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów w Karlsruhe

Część nr:   2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   71200000 - Usługi architektoniczne i podobne

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Karlsruhe.

II.2.4) Opis zamówienia

Świadczenie usług pomocy technicznej w realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości (modernizacja, remont, przebudowa lub budowa) dotyczących inżynierii, architektury i rozliczania kosztów głównie w odniesieniu do budynków Komisji w Karlsruhe (Niemcy) zajmowanych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) podlegających przepisom jądrowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   2.400.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   tak

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent załączy do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1 „Warunki udziału” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I do dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.

Oferent powinien załączyć w szczególności opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Uwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.

Uwaga: w przypadku udzielenia zamówienia oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i wymagane informacje dotyczące grupy muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   nie

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, taki jak odpowiednia gwarancja podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenie biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,

— oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać średnie całkowite roczne obroty w wysokości 3 200 000 EUR (rocznie) dla części 1 oraz 1 200 000 EUR (rocznie) dla części 2). W przypadku składania oferty na 2 części przez jednego oferenta minimalna rozpatrywana wysokość średnich całkowitych rocznych obrotów wynosi 4 000 000 EUR (rocznie).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   nie

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

oferent musi dostarczyć:

— wykaz dyplomów i kwalifikacji zawodowych (życiorys) pracowników oferenta oraz opis ich doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty: w odniesieniu do wszystkich profili oferent dostarczy CV z podaniem uzyskanych dyplomów (załączyć kopię), poziomu wykształcenia i doświadczenia.

W odniesieniu do języków obcych należy załączyć również certyfikat poświadczający najwyższy uzyskany poziom kwalifikacji,

— wykaz głównych zrealizowanych usług oraz świadczonych usług dodatkowych powiązanych z przedmiotem zamówienia (dla części 1: pomoc i doradztwo techniczne w zakresie realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości, dla części 2: pomoc i doradztwo techniczne w zakresie realizacji projektów w dziedzinie nieruchomości podlegających przepisom jądrowym) w okresie 3 ostatnich lat, z podaniem kwot, dat i danych odbiorców, publicznych lub prywatnych,

— certyfikację zarządzania jakością (na przykład ISO 9001 lub równoważną), a jeżeli oferent nie posiada takich certyfikatów lub nie ma żadnej możliwości ich uzyskania w wyznaczonych terminach, inne dowody stosowania równoważnych, opracowanych przez siebie środków zapewniania jakości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać, że dysponuje pracownikami o następujących profilach:

A) profile wspólne dla części 1 i 2:

— architekt lub inżynier (poziom magistra) posiadający 10-letnie doświadczenie w odniesieniu do profilu „kierownik projektu w dziedzinie architektury lub inżynierii budowlanej”,

— architekt (poziom magistra) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w dziedzinie projektowania i nadzoru realizacji robót budowlanych dotyczących pomieszczeń biurowych,

— inżynier (poziom magistra) w dziedzinie wyposażenia technicznego budynków posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w tej dziedzinie,

— specjalista ds. rozliczania kosztów (poziom magistra: inżynier, architekt, geodeta lub posiadacz równoważnego dyplomu w dziedzinie budownictwa lub inżynierii lądowej) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania kosztami, terminami realizacji i jakością związanego z projektami w dziedzinie budownictwa, inżynierii lądowej i remontów oraz należący do organizacji Union belge des quantity surveyors (UBQS) lub Comité européen des économistes de la construction (CEEC), lub równoważnej organizacji;

B) profile dla części 1:

— programista (poziom magistra: architekt lub inżynier budowlany, lub posiadacz równoważnego dyplomu w dziedzinie budownictwa lub inżynierii lądowej) posiadający certyfikat lub kwalifikacje w dziedzinie programowania. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w tej dziedzinie,

— BIM manager (poziom magistra, inżynieria lub architektura) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi i 2-letnie na stanowisku BIM manager;

C) profile dla części 2:

— inżynier elektryk specjalizujący się w dziedzinie instalacji wysokiego napięcia, posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie realizacji projektów instalacji wysokoprądowych, opracowania planów dystrybucji energii elektrycznej oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze jądrowym. Znajomośc VOB i HOAI [VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen): niemieckie wytyczne prawne dla budownictwa — HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten): niemieckie wytyczne prawne określające poszczególne poziomy honorariów]. Znajomość języka niemieckiego — co najmniej poziom C1 poświadczony certyfikatem,

— inżynier elektryk w dziedzinie automatyki i komunikacji, posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wyposażenia technicznego budynków, realizacji projektów w dziedzinie komunikacji i automatyki, w tym 1 rok w sektorze jądrowym. Znajomość VOB i HOAI. Znajomość języka niemieckiego — co najmniej poziom C1 poświadczony certyfikatem,

— inżynier procesu w dziedzinie technologii wentylacji, posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wyposażenia technicznego budynków, realizacji projektów w dziedzinie wentylacji, chłodzenia i zarządzania temperaturą, w tym 1 rok w sektorze jądrowym. Znajomość VOB i HOAI. Znajomość języka niemieckiego — co najmniej poziom C1 poświadczony certyfikatem,

— inżynier procesu w dziedzinie technologii sterowania wentylacją, posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie wyposażenia technicznego budynków, realizacji projektów w dziedzinie technologii automatyki i automatyki budowlanej, w tym 1 rok w sektorze jądrowym. Znajomość programu Siemens WinCC, systemów Siemens PCS7 i Siemens ProTool. Znajomość języka niemieckiego — co najmniej poziom C1 poświadczony certyfikatem.

Oferent, aby zostać wybranym, musi wykazać realizację co najmniej:

część 1:

— 3 zadań dotyczących projektów w dziedzinie nieruchomości o wartości przekraczającej 10 000 000 EUR każde,

— 3 zadań dotyczących projektów w dziedzinie nieruchomości o wartości między 1 000 000 a 10 000 000 EUR każde;

część 2:

— 3 zadań dotyczących projektów w dziedzinie nieruchomości podlegających przepisom jądrowym o wartości przekraczającej 10 000 000 EUR każde,

— 3 zadań dotyczących projektów w dziedzinie nieruchomości podlegających przepisom jądrowym o wartości między 1 000 000 a 10 000 000 EUR każde.

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

-

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami:   tak

Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej:   3

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   16-10-2017

Czas lokalny:   17:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

-

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   6

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:   20-10-2017

Czas lokalny:   10:00

Miejsce:   Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   w otwarciu ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel oferenta (po obowiązkowym okazaniu paszportu lub dowodu tożsamości). Oferenci wyrażający wolę uczestnictwa powinni o tym poinformować pisemnie dział OIB.02.002 – Zamówienia Publiczne (zob. dane kontaktowe podane w pkt I.1) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   nie

Stosowane będą płatności elektroniczne:   nie

VI.3) Informacje dodatkowe

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dokumenty uzupełniające (w tym zapytania i odpowiedzi) będą dostępne pod następującym adresem internetowym: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Zainteresowane strony zachęca się do zarejestrowania się przez witrynę internetową. W ten sposób będą informowane za pośrednictwem systemu udzielania zamówień publicznych online o ewentualnych dostępnych aktualizacjach dotyczących niniejszego przetargu. Strony niezarejestrowane w witrynie prosi się o regularne jej sprawdzanie. Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z informacjami dodatkowymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania ofert opublikowanymi w tej witrynie.

Witryna będzie regularnie aktualizowana. Zadaniem oferentów jest sprawdzanie aktualizacji i zmian w czasie trwania przetargu.

Dodatkowe informacje o warunkach umownych, odnowieniu umowy, warunkach udziału, minimalnym poziomie wymaganych kwalifikacji, całkowitej szacowanej wielkości zamówienia itp. znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej w wyżej wspomnianej witrynie internetowej. Wersja papierowa nie będzie zapewniana. OIB, któremu w 2005 przyznano certyfikat EMAS, zachowuje się w sposób przyjazny środowisku. EMAS to system ekozarządzania i audytu będący dobrowolnym instrumentem UE wykorzystywanym przez organizacje w celu poprawy ich działalności środowiskowej.

2) Umowa ramowa zostanie zawarta początkowo na 2 lata (24 miesiące) od daty wejścia w życie, z możliwością 2-krotnego automatycznego przedłużenia, każdorazowo o dodatkowy okres 1 roku (12 miesięcy), czyli na maksymalny okres 4 lat (=2+1+1).

3) Przez okres 3 lat od zawarcia umowy początkowej instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do dodatkowych zamówień polegających na ponownym świadczeniu podobnych usług zleconych wykonawcy niniejszego zamówienia.

4) W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat udziału w przetargach i przebiegu procedury udzielania zamówień publicznych przez OIB zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem oferentów” oraz broszurą „Zrób dobry interes z Komisją Europejską”, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy
rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
[email protected]
Faks
+352 43032100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy, a w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznał się z danym faktem. Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

08-08-2017