Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Aankondiging van een opdracht

Renovatie Hortagebouw

Het project betreft herinrichtingswerken in het gebouw volgens de principes van de "New way of working" NWOW.
Het project bevat de volgende belangrijke posten :
- Demontage van de bestaande compartimentering
- Uitbreiding van de bestaande sprinklerinstallaties (die momenteel de hele verdieping P1 en de verdiepingen P2 tot P6 van de as 9 tot de as 14 dekken), zodat ze de volledige verdiepingen P2 to P5 dekken.
- Aanpassingen aan de elektrische installaties en de HVAC in functie van het nieuwe project.
- Nieuwe compartimenteringen en afwerkingen.
- Volledige renovatie van de zones met specifieke functies op P1 (Front Office, Mess, centrale zone "Plein in het Dorp" en "Horta for You").

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
45441000 - Beglazing
45410000 - Pleisterwerk
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45432120 - Aanbrengen van dubbele vloer
45310000 - Aanleg van elektriciteit
31680000 - Elektrische benodigdheden en toebehoren
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Postadres
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cordt Viviane

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 8500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door zijn offerte in te dienen, attesteert de inschrijver dat hij voldoet aan alle wettelijke vereisten (art. 20 wet 15 juni 2006 en art. 61 tot 66 KB 15 juli 2011).

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver voegt een passende bankverklaring bij, waarin deze bankinstelling waarborgt dat de onderneming over de nodige financiële middelen beschikt om de huidige opdracht correct te kunnen uitvoeren. Deze verklaring zal opgemaakt worden, overeenkomstig het model van bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

De inschrijver wordt verzocht een lijst gelijkaardige werken te bezorgen, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, met vermelding van bedrag, datum en de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die afgeleverd of afgetekend worden door de bevoegde overheid, of wanneer het om een private instantie gaat, een attest opgesteld door deze laatste of bij gebrek hieraan een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: N/A.
Lijst van ten minste vijf prestaties voor een bedrag van elk minimum 10 miljoen euro (MBTW).